یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

عنوان : ( بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی Pteridium aquilinum در شرایط in vitro )

نویسندگان: احمدرضا بهرامی , مطهره طورچی رودسری , حسام دهقانی , مهرداد ایرانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سرطان، بیماری که سالانه درصد بالایی از مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد، به دلیل رشد بی رویه و بدون کنترل سلولهای تغییریافته ایجاد می گردد. داروهای زیادی برای درمان سرطان مورد آزمایش قرار گرفته اند که بیش از نیمی از آنها از گیاهان استخراج شده اند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی حاصل از گیاه و (NTERA سلولهای کارسینومای جنینی ( 2 ،(TCC) برروی سلولهای کارسینومای مثانه Pteridium aquilinum می باشد. (HDF) سلولهای فیبروبلاستی انسان از شهرستان رودسر در استان گیلان جمع آوری و عصاره دی P. aquilinum روش پژوهش: در این پژوهش گیاه ml/gμ 500 و ،300 ،150 ، کلرومتانی آن تهیه شد. به منظور بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره حاصل، غلظت های 75 اثر داده شد. شمارش سلولی و بررسی های مورفولوژیک HDF و NTERA2،TCC 1000 از آن تهیه و بر سلولهای 48 و 72 ساعت پس از تیمار سلولها انجام گرفت. ،24 120 و ، در غلظت های 210 P. aquilinum یافت هها: به دنبال شمارش سلولها مشخص شد که عصاره دی کلرومتانی 48 و 72 ساعت پس از تیمار می گردد. علاوه بر این، ، به ترتیب 24 TCC باعث مرگ نیمی از سلولهای μg/ml100 به NTERA باعث مرگ نیمی از سلولهای 2 g/mlμ یافت ههای ما نشان داد که این عصاره در غلظت های 250 و 112 فاقد اثرات g/mlμ ترتیب پس از گذشت 24 و 48 ساعت می گردد. لازم به ذکر است که عصاره مذکور تا غلظت 300 بود. HDF سمیت سلولی بر سلولهای نشان می P. aquilinum بحث و نتیجه گیری: تحقیقات اخیر انجام گرفته بر روی انواع گوناگون عصاره های حاصل از دهند که این گیاه می تواند از طریق القا آپوپتوز باعث مرگ سلولهای سرطانی گردد. یافت ههای ما نیز تایید کننده اثرات بر روی دو رده سلول سرطانی می باشد. P. aquilinum سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی

کلمات کلیدی

, سرخس عقابی, مرگ سلولهای سرطانی, اثرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021196,
author = {بهرامی, احمدرضا and طورچی رودسری, مطهره and دهقانی, حسام and مهرداد ایرانشاهی},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی Pteridium aquilinum در شرایط in vitro},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {سرخس عقابی، مرگ سلولهای سرطانی، اثرات سیتوتوکسیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی Pteridium aquilinum در شرایط in vitro
%A بهرامی, احمدرضا
%A طورچی رودسری, مطهره
%A دهقانی, حسام
%A مهرداد ایرانشاهی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]