علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (128-135)

عنوان : ( بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه )

نویسندگان: محمود شور , سیدمجید زرگریان , سحر بستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل جعفری ازجمله گیاهان زینتی است که در حاشیه کاری و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور مطالعه صفات آناتومیکی، مورفولوژیکی و زودرسی نشاهای این گیاه، آنها در غلظت‌های شاهد (350)،700، 1050، و 1400 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن قرارگرفتند. این آزمایش بصورت طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت و صفاتی نظیر قطر ساقه، تعداد برگها، ارتفاع، میزان کلروفیل، تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، شاخص روزنه، طول وعرض روزنه، اندازه روزنه، طول و عرض سلول های محافظ، سطح کل برگ و وزن خشک اندام هوایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت‌های بالای دی اکسید کربن بیشتر صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داد. اما غلظت 700 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن بیشترین اثر را بر صفات مورد مطالعه داشت. بطوریکه میانگین قطر ساقه 69 درصد و ارتفاع ساقه را نسبت به میانگین شاهد به بیش از دو برابر افزایش داد. همچنین غلظت‌های بالای دی اکسید کربن بطور معنی داری سبب افزایش تراکم روزنه و سلول‌های اپیدرمی، طول و اندازه روزنه، طول سلول‌های محافظ، سطح برگ و وزن خشک گیاه گردید (P=0.01). غلضت 700 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن سبب تسریع گلدهی به مدت 15 تا 20 روز نسبت به گیاهان شاهد گردید.

کلمات کلیدی

, گل جعفری, دی اکسید کربن, صفات آناتومیکی و موفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021197,
author = {شور, محمود and زرگریان, سیدمجید and بستانی, سحر},
title = {بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {128--135},
numpages = {7},
keywords = {گل جعفری، دی اکسید کربن، صفات آناتومیکی و موفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه
%A شور, محمود
%A زرگریان, سیدمجید
%A بستانی, سحر
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]