علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (136-141)

عنوان : ( بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) )

نویسندگان: حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر (Salvia leriifolia) گیاه نوروزک در رویشگاههای طبیعی خراسان از قابلیتهای خوبی برای اهلی شدن برخوردار است. آرایش و عمق کاشت در سبز شدن بذور و استقرار گیاهچه آن، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجامشد. متغیرهای اندازه گیری شامل درصد سبز شدن بذور، تعداد روز تا سبز شدن و درصد بقاء گیاهچه بوده است. نتایج نشان داد که درصد سبز شدن بذور قرار گرفت. تعداد روز تا سبز شدن بذور تحت تاثیر آرایش و عمق کاشت (p<0/ تحت تاثیر آرایش کاشت و اثر متقابل آرایش و عمق کاشت ( 01 و اثر متقابل آرایش و عمق کاشت در سطح احتمال 5% معنیدار بودند. بیشترین (p<0/ و درصد بقاء گیاهچه تحت تاثیر آرایش کاشت ( 01 (p<0/01) درصد سبز شدن (% 28 ) در کشت کرتی با عمق کاشت یک سانتیمتر حاصل شد. همچنین با افزایش عمق کاشت، تعداد روز تا سبز شدن بذور افزایش 1 سانتیمتر بود. / 68 ) در کشت کرتی و عمق 5 / یافت و بیشترین درصد بقاء گیاهچه (%

کلمات کلیدی

, نوروزک, بذر, جوانه زنی, استقرار گیاهچه, گونه سلوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021199,
author = {پور, حمیده and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and شور, محمود and جوهرچی, محمدرضا},
title = {بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {136--141},
numpages = {5},
keywords = {نوروزک، بذر، جوانه زنی، استقرار گیاهچه، گونه سلوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)
%A پور, حمیده
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A جوهرچی, محمدرضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]