اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت , 2011-02-22

عنوان : ( بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , فاطمه میردورقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور 150 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که در سال تحصیلی 88-89 در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل بودند، به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت، انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب(1994)، عزت نفس روزنبرگ(1965) و سلامت عمومی گلدبرگ(1979) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه(به روش همزمان و گام به گام) تحلیل و تفسیر شدند. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که همبستگی مثبت و معناداری بین تفکر انتقادی و سلامت روان(001/0>p،63/0-r= ) و همچنین عزت نفس با سلامت روان(001/0>p،58/0-r=) وجود دارد و بطور کلی 52% واریانس سلامت روان کل دانشجویان از طریق عزت نفس و تفکرانتقادی قابل پیش بینی می باشد. دیگر نتیجه این تحقیق نیز نشان داد که برای سلامت روان دختران عزت نفس و برای سلامت روان پسران تفکر انتقادی پیش بینی کنند گی بهتری است(001/0>p) . نتیجه گیری: بطور کلی می توان گفت که هر چه سطح تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان بالاتر باشد سطح سلامت روان آنها نیز بالاتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, عزت نفس, سلامت روان, آموزش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021207,
author = {امین خندقی, مقصود and پاک مهر, حمیده and میردورقی, فاطمه},
title = {بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تفکر انتقادی، عزت نفس، سلامت روان، آموزش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
%A امین خندقی, مقصود
%A پاک مهر, حمیده
%A میردورقی, فاطمه
%J اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت
%D 2011

[Download]