پژوهش آب ایران, دوره (4), شماره (6), سال (2010-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , محسن مبینی زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل مستمر ایمنی و پایداری سدهای خاکی در حین ساخت، اولین آبگیری و نیز در زمان بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار است. نقش اصلی هسته در این گونه سدها، به دلیل پایین بودن نفوذپذیری رس، جلوگیری از نشت آب است. در دوران ساخت، افزایش سرعت خاکریزی به افزایش فشار حفره ای و کاهش تنش مؤثر در هسته منجر می شود که ممکن است در اولین دوره آبگیری پایداری سد را تهدید کند. با کمک ابزار دقیق نصب شده در اینگونه سد ها، پایداری آن ها را می توان کنترل کرد. با توجه به رفتار غیرخطی سد خاکی برای تحلیل آن باید از روش عناصر محدود و مدل های رفتاری مناسب بهره جست. در تحقیق حاضر بر اساس داده های ابزار دقیق سد خاکی نهرین طبس، تنش های ایجاد شده و نیز نشست سد در دوران ساخت با مقادیر حاصل از تحلیل عددی مقایسه شده است. به این منظور دوران ساخت سد با استفاده از دو مدل رفتاری مور-کلمب و سخت شونده، تحلیل گشته و تنش های ایجاد شده در هسته و نشست آن با داده های ابزار دقیق مقایسه شده است. با توجه به همخوانی داده های ابزار دقیق و نتایج حاصل از تحلیل، می توان گفت پارامترهای مقاومتی خاک که از آزمایشات به دست آمده، به واقعیت نزدیک است و نیز مدل های رفتاری انتخاب شده قادر به پیش بینی مناسب رفتار سد در این مرحله هستند

کلمات کلیدی

, سد خاکی, رفتار نگاری, دوران ساخت, مدل رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021256,
author = {بلوری بزاز, جعفر and مبینی زاد, محسن},
title = {ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-1235},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {سد خاکی، رفتار نگاری، دوران ساخت، مدل رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق
%A بلوری بزاز, جعفر
%A مبینی زاد, محسن
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2010

[Download]