زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (33-46)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , حمید رجائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود خاک های متورم شونده در سراسر دنیا خسارات جبران ناپذیری را به ساختمان ها وارد می نماید. خاکهای گچی در ناحیه جنوب غربی مشهد، به دلیل خاصیت تورم زایی که دارند از دیرباز مشکلاتی مانند ایجاد ترک در نمای ساختمانها، شکم دادن دیوارها و برآمدگی کف سازی ها را به وجود آورده اند. خاک های این منطقه عموما ریزدانه بوده و از نوع ML یا CL محسوب می شوند. این پژوهش کوششی برای تعیین مشخصات و بررسی خواص تورمی خاک های گچی ML این منطقه می باشد. به این منظور 6 نمونه از میان نمونه هایی که دانه بندی یکسان ولی درصد گچ طبیعی متفاوتی دارند انتخاب شده اند. پس از تعیین خصوصیات اصلی ژئوتکنیکی (مقدار گچ، حدود اتربرگ، وزن مخصوص طبیعی و چگالی) این خاک ها، اثر میزان گچ بر پتانسیل تورم و فشار تورم بررسی گردید. با توجه به تاثیر به سزای وزن مخصوص بر پتانسیل و فشار تورم، از هر یک ازخاک های ششگانه 10 نمونه با رطوبت اولیه یکسان و وزن مخصوص مختلف ساخته شده و تغییرات پتانسیل و فشار تورم آنها تعیین گردید. نتایج این تحقیق بیانگر اثر شدید مقدار گچ، میزان تراکم و مقدار رطوبت بر پتانسیل و فشار تورم است. از طرفی بهسازی اینگونه خاک ها که در زمره خاک های مسئله دار هستند همیشه مورد توجه محققین بوده است. در ادامه این تحقیق نمونه ای از خاک های فوق با 57/10 درصد گچ و با پتانسیل تورم مشخص انتخاب گردید و به سه روش مختلف بهسازی شامل اختلاط با آهک، اختلاط دو زمانه با آهک و اختلاط با سیمان بهسازی شد. مقدار ماده افزودنی در این سه روش 1، 2، 3 و 4 درصد بود که پس از مخلوط و متراکم نمودن، به وزن مخصوص خشک 83/1 گرم بر سانتیمتر مکعب رسید. نتایج بهسازی روی اینگونه خاک های متورم شونده نشان می دهد که روش اختلاط با سیمان می تواند فشار تورم نمونه ها را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهد و خصوصیات تورمی آنها را به طور قابل توجهی اصلاح نماید

کلمات کلیدی

, خاک گچی, پتانسیل تورم, فشار تورم, تراکم, وزن مخصوص, بهسازی, آهک, اختلاط دو زمانه, سیمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021257,
author = {بلوری بزاز, جعفر and حمید رجائی},
title = {مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {خاک گچی، پتانسیل تورم، فشار تورم، تراکم، وزن مخصوص، بهسازی، آهک، اختلاط دو زمانه، سیمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده
%A بلوری بزاز, جعفر
%A حمید رجائی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2009

[Download]