پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2) , صفحات (897-908)

عنوان : ( بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها )

نویسندگان: روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم , یاسر علی زاده , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات عصاره آبی دو گیاه نخود و زیره سیاه و مخلوط عصاره این دو گیاه بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی و خردل وحشی به عنوان دو علف هرز رایج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد آزمایش شامل عصاره آبی در 3 سطح ( 1- زیره سیاه، 2- نخود و 3- ترکیب عصاره این دو گیاه)، نوع علف هرز در 2سطح ( 1- یولاف وحشی و 40 و 60 درصد) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، ،20 ،10 ، -2 خردل وحشی) و غلظت عصاره در 5 سطح ( 0 وزن ریشه چه و ساقه چه و طول ریشه چه و ساقه چه در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن ها در تیمار 60 درصد عصاره ه ا بدست آمد . در این آزمایش عصاره زیره سیاه و مخلوط، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه داشتند. بین دو گونه علف هرز، یولاف وحشی نسبت به خردل وحشی درصد جوانه زنی و طول ساقه چه کمتری داشت و خردل وحشی از سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و طول ریشه چه کمتری نسبت به یولاف وحشی برخوردار بود. با توجه به نتایج بدست آمده، عصاره زیره سیاه و نخود به عنوان ترکیباتی قوی برای کنترل علف های هرز، می تواند نتایج امیدوارکننده ای در راستای کشاورزی پایدار به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, خردل وحشی, زیره سیاه, عصاره, نخود, یولاف وحشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021269,
author = {مرادی, روح اله and رضوانی مقدم, پرویز and علی زاده, یاسر and قربانی, رضا},
title = {بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {897--908},
numpages = {11},
keywords = {آللوپاتی، خردل وحشی، زیره سیاه، عصاره، نخود، یولاف وحشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها
%A مرادی, روح اله
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علی زاده, یاسر
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]