مدیریت دولتی, دوره (2), شماره (5), سال (2010-10) , صفحات (143-160)

عنوان : ( توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی )

نویسندگان: اصغر مشبکی , علیرضا پویا , مهدی منظری حصار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی رفتاری به نام پافشاری بر تعهدات در سازمانهای بخش عمومی است. دراین پدیده تصمیم گیرندگان علی رغم دریافت بازخورها و اطلاعات منفی از نتایج تصمیمات اولیه خود بر ادامه دادن آن تاکید دارند. نظریات مختلفی درصدد تبیین این پدیده هستند که با دو رویکرد متفاوت به این رفتار می نگرند. دسته اول شامل نظریاتی است که این رفتار را غیر عقلائی و ناقص و دسته دوم آنرا عقلائی می داند. در این مطالعه نسبت به وجود چنین رفتاری در سازمانهای دولتی و نظریاتی که آنرا توجیه می کند تحلیلی میدانی انجام شد. بدین جهت وزارت بازرگانی بعنوان مورد مطالعه انتخاب گردید و نمونه ای از مدیران این وزارتخانه گزینش شدند. پرسشنامه ای که روائی و پایائی آن تایید شده است در اختیار نمونه قرار گرفت و داده ها جمع آوری گردید. برای تحلیل و آزمون فرضیات معادله رگرسیون خطی متناسب با موضوع طراحی شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که نظریات خود توجیهی، عامل و تقرب- اجتناب توجیه کننده پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه در بخش دولتی ایران محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری, رفتار پافشاری بر تعهدات, نظریه خود توجیهی, نظریه امید, نظریه انتظار, نظریه عامل, نظریه تقرب و اجتناب, نظریه گزینه واقعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021273,
author = {اصغر مشبکی and پویا, علیرضا and منظری حصار, مهدی},
title = {توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی},
journal = {مدیریت دولتی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {5},
month = {October},
issn = {2008-5877},
pages = {143--160},
numpages = {17},
keywords = {تصمیم گیری، رفتار پافشاری بر تعهدات، نظریه خود توجیهی، نظریه امید، نظریه انتظار، نظریه عامل، نظریه تقرب و اجتناب، نظریه گزینه واقعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی
%A اصغر مشبکی
%A پویا, علیرضا
%A منظری حصار, مهدی
%J مدیریت دولتی
%@ 2008-5877
%D 2010

[Download]