پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (191-216)

عنوان : ( رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران )

نویسندگان: اصغر مشبکی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه تاثیر رهبری تبادلی و رهبری تحول آفرین را بر خروجی تولیدی نوآوری در زنجیره عرضه بررسی می کند. بدلیل اینکه سبک رهبری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر روی نوآوری شرکت شناسائی شده است. به منظور این بررسی ما از شاخصهای رهبری تبادلی استاگدیل(1969) و استاگدیل و کنز(1957) ، شاخصهای پنج بعد رهبری تحول افرین هاوس(1998) و پودساکف(1990) و شاخصهای خروجی تولیدی نوآوری میلتنبرگ(1995)استفاده کردیم. یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره توسعه داده شد و از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. و بررسی در نمونه ای از قطعه سازان اتومبیل در ایران صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که ابعاد ارتباط الهامی ، رهبری پشتیبان و تصدیق شخصی از رهبری تحول آفرین تاثیر مثبت معنی داری روی نوآوری بعنوان یکی از خروجی های تولیدی شرکت و زنجیره عرضه دارد، ولی بعد بصیرت و رهبری تبادلی تاثیر معنی داری ندارد و بعد تحریک هوشی تاثیر معنی دار منفی ضعیفی روی خروجی تولیدی نوآوری دارد.

کلمات کلیدی

, رهبری تبادلی , ابعاد رهبری تحول آفرین , خروجی تولیدی نوآوری , زنجیره عرضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021275,
author = {اصغر مشبکی and پویا, علیرضا},
title = {رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {2538-3418},
pages = {191--216},
numpages = {25},
keywords = {رهبری تبادلی ، ابعاد رهبری تحول آفرین ، خروجی تولیدی نوآوری ، زنجیره عرضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران
%A اصغر مشبکی
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2008

[Download]