مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (20), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (81-96)

عنوان : ( استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلی )

نویسندگان: علیرضا پویا , امیرحسین اخروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش نظری موجود در تأمین نیازهای واقعی انسان کافی نیست. این وضعیت تا حدودی ناشی از انجام تحقیقات به شیوه های سنتی است. اخیراً شاهد بکارگیری روشی پژوهشی می باشیم که بدنبال رفع این مشکل است و تحت عنوان اقدام پژوهشی شناخته می شود که این مقاله سعی در معرفی آن دارد. مشکل اقدام پژوهی آن است که نمی تواند بطور کامل برنامه ریزی و یا در مسیری خاص هدایت شود. محقق مجبور است در مورد هرچه که در فضای تحقیق اتفاق می افتد، آماده باشد و مجبور است به هر جائی که تحقیق او را می کشاند برود، یا اینکه تحقیق را متوقف سازد. تئوری مفهوم سازی بنیادی بعنوان راه حل این مشکل مطرح می شود.

کلمات کلیدی

, استراتژی کیفی پژوهش, اقدام پژوهی, پارادایم, نوع شناسی, مفهوم سازی بنیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021276,
author = {پویا, علیرضا and اخروی, امیرحسین},
title = {استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلی},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2010},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0503},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {استراتژی کیفی پژوهش، اقدام پژوهی، پارادایم، نوع شناسی، مفهوم سازی بنیادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلی
%A پویا, علیرضا
%A اخروی, امیرحسین
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2010

[Download]