دانشور پزشکی, دوره (17), شماره (44), سال (2011-1) , صفحات (443-460)

عنوان : ( رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری )

نویسندگان: علیرضا پویا , عادل آذر , اصغر مشبکی , احمد جعفرنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی تولید را تصمیمات ساختاری و زیرساختاری تولیدی که به شرکت در جهت رسیدن به اهداف تولیدی خاص یاری می رساند، تعریف می کنند. این مقاله تاثیر سبک رهبری بعنوان یک تصمیم زیرساختاری تولید را بر هدف تولیدی نوآوری بررسی می کند. برخی نویسندگان سبک رهبری را بعنوان یکی از عوامل موثر بر نوآوری شرکت و بخش تولید دانسته اند اما هیچگاه آن مورد بررسی تجربی قرار نگرفته است. بنابراین، در این مطالعه رهبری تبادلی و تحول آفرین بعنوان سبک های متقابل رهبری و رهبری تبادلی و ابعاد رهبری تحول آفرین بعنوان متغیرهای تاثیرگذار بر هدف تولیدی نوآوری درنظرگرفته شدند. پس از بررسی ادبیات، پرسشنامه ای جهت اندازه گیری متغیرها طراحی و روایی و پایائی آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ای از قطعه سازان اتومبیل در خراسان رضوی برای پیمایش به طریق تصادفی ساده انتخاب و بررسی در آنها انجام شد. سپس یک مدل معادلات ساختاری در محیط لیزرل برای آزمون فرضیه ها طراحی گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارتباط الهامی، رهبری پشتیبان و تصدیق شخصی از رهبری تحول آفرین تاثیر مثبت معنی داری روی هدف تولیدی نوآوری دارد، و رهبری تبادلی و ابعاد چشم انداز و تحریک هوشی از رهبری تحول آفرین تاثیر معنی داری بر نوآوری ندارند. در پایان، دلالتهای مدیریتی این نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, استراتژی تولید, تصمیمات زیرساختاری تولید, رهبری تبادلی, ابعاد رهبری تحول آفرین, هدف تولیدی نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021277,
author = {پویا, علیرضا and عادل آذر and اصغر مشبکی and احمد جعفرنژاد},
title = {رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2011},
volume = {17},
number = {44},
month = {January},
issn = {2716-9723},
pages = {443--460},
numpages = {17},
keywords = {استراتژی تولید، تصمیمات زیرساختاری تولید، رهبری تبادلی، ابعاد رهبری تحول آفرین، هدف تولیدی نوآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
%A پویا, علیرضا
%A عادل آذر
%A اصغر مشبکی
%A احمد جعفرنژاد
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2011

[Download]