پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (5), شماره (16), سال (2012-9) , صفحات (5-21)

عنوان : ( تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد )

نویسندگان: علیرضا پویا , عادل آذر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات استراتژی تولید بر روی محتوا وفرایند استراتژی تولید متمرکز است و کمتر توجهی به بررسی تاکسنومیکی در این حوزه شده است. مطالعه تاکسنومی استراتژی تولید نه تنها توصیف مناسبی از گروههای استراتژیک سازمان در اختیار قرار می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدی در هر گروه و نظریه پردازی در آن را فراهم می آورد. تحقیقات تاکسنومیک به تعداد محدود در نقاط مختلف جهان انجام شده است و از طرفی تغییر منطقه و زمان بعنوان عوامل موثر بر خوشه های استراتژیک شناخته شده اند. در این تحقیق، مطالعه تاکسنومیک استراتژیهای تولید در ایران انجام شده است. از تحلیل خوشه ای K-mean برای تحلیل داده ها استفاده گردید و چهار خوشه استراتژیک شناسائی گردید. یافته ها نشاندهنده تفاوت این خوشه ها نسبت به مطالعات دیگر می باشد. دلالت ها برای هر خوشه آورده شد و در نهایت محدودیت ها و پیشنهادات جهت تحقیقات آتی آورده شد.

کلمات کلیدی

, تاکسنومی, استراتژی تولید, اهداف تولید, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021278,
author = {پویا, علیرضا and عادل آذر},
title = {تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {16},
month = {September},
issn = {2538-3418},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {تاکسنومی، استراتژی تولید، اهداف تولید، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد
%A پویا, علیرضا
%A عادل آذر
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2012

[Download]