همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم , 2009-04-21

عنوان : ( استراتژی ساخت و تولید در صنعت ابریشم )

نویسندگان: علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم استراتژی تولید اولین بار توسط اسکینر در سال 1969 مطرح شد(skinner,1969). پلتس و همکاران تعریف عملیاتی ذیل را برای MS ارائه کردند\\\\\\\" الگوئی از تصمیمات ، هم ساختاری و هم زیر ساختاری ، که قابلیت سیستم تولیدی و اینکه چگونه ان بمنظور رسیدن به اهداف تولیدی خاص عمل خواهد کرد را ارائه می دهد که این اهداف تولیدی خود با اهداف تجاری کلی سازگار هستند(plats etal,1998). اهداف تجاری، نیازمندیهای بازار می باشد که در سازمانهای تولیدی مستقیما در ارتباط با اهداف تولیدی کیفیت، زمان پیشبرد، هزینه تمام شده، انعطاف پذیری و نوآوری می باشند. اهداف تولیدی در نتیجه سیستم تولیدی مورد استفاده تعیین می شوند که از تعدادی زیر سیستم های تولیدی که آنرا اهرمهای تولیدی می نامیم تشکیل شده است(miltenburg,1995; hayes &wheelwright,1979). هدف در استراتژی ساخت و تولید ارائه رهنمود هائی برای سیستم تولیدی و اهرمهای تولیدی می باشد به گونه ای که قادر باشد با اهداف تجاری سازگار و همراستا باشد. عدم توجه لازم به تولید رقابتی کالاهای استراتژیک و بومی باعث مشکلات فراوان و رکود می گردد و سهم محصول در بازار حفظ نخواهد شد. وجود سیستم تولید مطلوب در صنعت تولید و فرآوری ابریشم، به دلیل شرایط خاص این محصول از قبیل فصلی بودن، حجیم بودن، فسادپذیری، تعدد فعالیت های فرآوری محصول نهایی (نخ)، کوچک و پراکنده بودن واحدهای کشاورزی، تمرکز مصرف کنندگان (بافندگان) در مراکز شهرهای خاص و پایین بودن قیمت و غیره، امری است که مورد توجه و تایید قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم تا با بررسی سیستم های تولیدی در این صنعت اهرمهای تولیدی را چنانکه منجر به رقابت پذیری در هدف تولیدی مناسب برای آن شود توصیف نمائیم. نتایج بررسی ها حاکی از آن است سیستم تولیدی سنتی فعلی سیستم جریان دسته ای بوده که با توجه به اهداف درنظر گرفته شده هزینه، زمان پیشبرد و کیفیت سیستم مناسبی نمی باشد و توصیه بر استفاده از سیستم های تولید خطی انبوه می باشد.

کلمات کلیدی

, استراتژی تولید, اهداف تجاری, اهداف تولید, ابریشم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021284,
author = {پویا, علیرضا},
title = {استراتژی ساخت و تولید در صنعت ابریشم},
booktitle = {همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم},
year = {2009},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {استراتژی تولید، اهداف تجاری، اهداف تولید، ابریشم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژی ساخت و تولید در صنعت ابریشم
%A پویا, علیرضا
%J همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم
%D 2009

[Download]