چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02

عنوان : ( تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d )

نویسندگان: عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه توسعه روز افزون شهرها و از سوی دیگر کمبود فضای شهری در شهرهای بزرگ سبب گشته تا در بسیاری از پروژه ها گودبرداری زمین با جداره های قائم یا نزدیک به قائم ضروری گشته است. فشار جانبی وارد بر این جداره ها گود، ناشی از رانش خاک و نیز سربارهای احتمالی روی خاک مجاور گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز فوقانی گود، ساختمان های مجاور، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و... باشند. به منظور پایدارسازی گود و جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات احتمالی ناشی از آن، سازه نگهبان مناسب با کاربری موقت یا دائم باید طراحی گردد. یکی از روشهای پایدارسازی جداره های گودبرداری روش Tieback است که به کمک آن می توان گود برداری های عمیق را انجام داد. در حال حاضر به دلیل پیچیدگی مسئله، تحلیل آن معمولا در حال دو بعدی انجام می شود. حال آنکه تحلیل دیواره گود در شرایطی که سربار سطحی در بالادست آن قرار داشته باشد، مسئله کاملا سه بعدی بوده و تحلیل آن به صورت دو بعدی خالی از اشکال نیست. تعیین محدوده سربارکه تنها در تحلیل های سه بعدی میسر است می تواند جهت کنترل طرح و انتخاب ضریب اطمینان مناسب طراحی در حالات استاتیکی سودمند باشد. در این مقاله عملکرد دیوار عمودی در گودبرداری ها ی عمیق که به روش تای بک (انکر) مسلح شده با کمک نرم افزار FLAC3d به صورت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است .سپس نتایج تحلیل سه بعدی و دو بعدی مقایسه گشته و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تحلیل سه بعدی در بسیاری از موارد شرایط دو بعدی کمتر حاکم است به واقعیت نزدیک تر است. همچنین نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مقایسه ای نیز بین روش تفاضل محدود و اجزا محدود در نظر گرفته شود

کلمات کلیدی

, گود برداری, سازه نگهبان , تای بک , FLAC3d
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021286,
author = {رادفر, عطا and بلوری بزاز, جعفر},
title = {تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گود برداری، سازه نگهبان ،تای بک ، FLAC3d},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d
%A رادفر, عطا
%A بلوری بزاز, جعفر
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2010

[Download]