پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (1-1)

عنوان : ( کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه )

نویسندگان: مهری پریرخ , محمدرامین نادری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وب سایت ها با دو کارکرد آموزشی و سرگرمی به زندگی کودکان راه یافته اند و به عنوان شیء هایی عینی و قابل تعامل در اختیار آنها قرار گرفته اند. از طرف دیگر به باور ژان پیاژه کودک در تعامل با شیءها و انسان های پیرامون، شناخت خود را ساخته و رشد می دهد. رشد شناختی در پیوستاری شامل سه دوره اصلی و چند نیم دوره و یا مرحله انجام می گیرد. در این میان، نیم دوره عملیات عینی که با سن دبستان همزمان است از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که تعامل کودک با وب بیشتر و هدفمندتر صورت می گیرد. در این نیم دوره ابزارها و بسترهایی مانند وب سایت ها که بتوانند به شکلی عینی و بر پایه تجربه فعال مفهوم های گوناگونی را به کودک ارائه داده و توانمندی های فکری او را به چالش بکشند می توانند زمینه ای برای رشد شناختی فراهم آورند. پژوهش حاضر در پی آن است که دریابد تا چه میزان وب سایت‌های کودکان بستری برای پرورش ویژگی‌های تفکر عملیات عینی فراهم می‌کنند. چهار عملیات طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری به عنوان ویژگی های پایه ای تفکر عملیات عینی زیرساخت طراحی سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته را تشکیل داد. روایی و پایایی این ابزار با بهره گیری از نظر متخصصان و محاسبه ضریب توافق آنها تایید شد. روش های پیمایشی و تحلیل محتوا برای ارزیابی جامعه ای با 11 عضو از وب سایت های فارسی و نمونه ای 30 تایی از وب سایت های انگلیسی که به روش تصادفی نظام مند انتخاب شده بود به کار گرفته شد. تحلیل های انجام شده نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در راستای بسترسازی برای پرورش عملیات طبقه بندی و نگهداری ذهنی در حد متوسط و ردیف بندی و بازگشت پذیری به میزان کمی نقش دارند. به طور کلی نیز این ابزارها با در اختیار داشتن نزدیک به 34% از مصداق های مورد نظر به میزان کمی در فراهم آوردن زمینه ای برای رشد شناختی کودکان 7 تا 11 توانمند می باشند.

کلمات کلیدی

, وب سایت های کودکان, رشد شناختی, نیم دوره عملیات عینی, طبقه بندی, ردیف بندی, نگهداری ذهنی, بازگشت پذیری, Children's Websites, Congnitive Development, Concrete Operational Stage, Classification, Seriation (Ordering),
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021299,
author = {پریرخ, مهری and نادری, محمدرامین and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {1--1},
numpages = {0},
keywords = {وب سایت های کودکان، رشد شناختی، نیم دوره عملیات عینی، طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی، بازگشت پذیری، Children's Websites; Congnitive Development; Concrete Operational Stage; Classification; Seriation (Ordering); Conservation; Reversibility},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه
%A پریرخ, مهری
%A نادری, محمدرامین
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2011

[Download]