مهندسی متالورژی, دوره (12), شماره (36), سال (2010-3) , صفحات (19-24)

عنوان : ( بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 )

نویسندگان: حمید سازگاران , احد ضابط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت ماشینکاری یکی از پارامترهای مهم و موثر بر تولید قطعات فلزی، مخصوصاً قطعات مورد نیاز در صنایع خودروسازی می‌باشد. معیارهای ارزشمند قابلیت ماشینکاری عبارت از عمر ابزار، نیروهای برشی و زبری سطح ماشینکاری شده می‌باشند. در این مقاله دو معیار نیروهای برشی و زبری سطح در مورد فولادهای CK45 با ترکیبات شیمیایی متفاوت بررسی شده‌ است. مهمترین پارامترهای متالورژیکی موثر بر قابلیت ماشینکاری ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خصوصیات آخال‌ها می‌باشد. تاثیرات ترکیب شیمیایی، درصد کربن، عناصر آلیاژی توسط تعیین ترکیب شیمیایی به کمک کوانتومتری بررسی شده است و مشاهده شده که عناصر آلیاژی استحکام‌دهنده سبب کاهش قابلیت ماشینکاری می‌شوند. ریزساختار و خصوصیات آخال‌ها توسط میکروسکوپ نوری و نرم‌افزار CLEMEX بررسی شده است و مشاهده شده که با افزایش کسر سطحی آخال‌های سولفیدی قابلیت ماشینکاری بهبود می‌یابد.

کلمات کلیدی

, قابلیت ماشینکاری, نیروی برشی, زبری سطح تراشکاری شده, کسر سطحی آخال‌ها, فولادهای CK45
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021303,
author = {سازگاران, حمید and ضابط, احد},
title = {بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2010},
volume = {12},
number = {36},
month = {March},
issn = {1563-1745},
pages = {19--24},
numpages = {5},
keywords = {قابلیت ماشینکاری، نیروی برشی، زبری سطح تراشکاری شده، کسر سطحی آخال‌ها، فولادهای CK45},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45
%A سازگاران, حمید
%A ضابط, احد
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2010

[Download]