مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (111-125)

عنوان : ( بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی )

نویسندگان: خلیل قاضی زاده , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری از ویژگی های این گونه زبانی می توان به اختصار و ایجاز محتوای شغلی، محاوره محور بودن و عامیانه گرایی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, گونه اجتماعی زبان, گونه کاربردی, نقش های هفت گانه زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021316,
author = {قاضی زاده, خلیل and قنسولی, بهزاد},
title = {بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2010},
volume = {42},
number = {1},
month = {July},
issn = {2383-2878},
pages = {111--125},
numpages = {14},
keywords = {گونه اجتماعی زبان، گونه کاربردی، نقش های هفت گانه زبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی
%A قاضی زاده, خلیل
%A قنسولی, بهزاد
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2010

[Download]