مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (211-227)

عنوان : ( بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی , ابوالفضل غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده دانشجویان از راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آنها انجام شد. در این مطالعه 425 نفر از دانشجویان ورودی سالهای 84 و 86 دانشکده های ادبیات و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی(1384 (که به منظور اندازه گیری میزان استفاده دانشجویان از این راهبردها طراحی شده است، توسط آنها تکمیل گردید. یافته‌ها حاکی از این بود که عملکرد دانشجویان در استفاده از مهارت‌ها، در حد متوسط بود. دخترها بیشتر از پسرها از مهارت‌ها بهره برده، دانشجویان دانشکده ادبیات نیز بیشتر ازدانشجویان دانشکده مهندسی از راهبردها استفاده کرده‌اند. بین دانشجویان روزانه و نوبت دوم وهمچنین دانشجویان سال اول و سوم تفاوتی در استفاده از راهبردها مشاهده نشد. همبستگی بین رتبه کنکور و استفاده از راهبردها معنا‌دار نبوده و همبستگی بین استفاده از راهبردها با معدل دوره متوسطه و معدل دانشگاهی دانشجویان معنا‌دار بوده است و در نهایت تحلیل رگرسیون نشان داد که فرایند فراشناختی دانش و کنترل خود ، بیشترین سهم را در تبیین موفقیت تحصیلی دانشجویان برعهده داشته است.

کلمات کلیدی

, مهارت های مطالعه و یادگیری , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021321,
author = {عبدخدائی, محمدسعید and غفاری, ابوالفضل},
title = {بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {211--227},
numpages = {16},
keywords = {مهارت های مطالعه و یادگیری - دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غفاری, ابوالفضل
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2011

[Download]