زیست شناسی کاربردی, دوره (22), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (45-54)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR. )

نویسندگان: مسعود شیری , علی اشرف محرابی , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موثرترین اقدامات جهت اصلاح گیاهان زراعی بررسی ساختار ژنتیکی آنهاست. در این تحقیق تنوع ژنتیکی تعداد 25 جمعیت گندم اینکورن از دوگونه تریتیکوم بوئتیکوم و تریتیکوم اورارتو جمع آوری شده از استان های غربی و شمال غربی ایران با استفاده از 12 جفت نشانگر ریزماهواره بررسی گردید. 12 جفت آغازگر از 2 تا 14 آلل و در مجموع 87 آلل در بین 25 ژنوتیپ تکثیر کردند که متوسط تعداد آلل ها به ازای هر جفت آغازگر 25/7 بود و محتوای اطلاعات چند شکلی از 37/0 تا 92/0 و میانگین 72/0 به دست آمد. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA و با ضرایب تشابه دایس و جاکارد انجام گردید. بر اساس دندروگرام ترسیم شده ژنوتیپ های گونه تریتیکوم بوئتیکوم در استان لرستان و گونه تریتیکوم اورارتو در استان کرمانشاه بیشترین تنوع را داشتند. این مسئله موید این است که به احتمال فراوان استان لرستان خاستگاه اصلی گونه تریتیکوم بوئتیکوم و استان کرمانشاه خاستگاه اولیه گونه تریتیکوم اورارتو می باشد. به طور کلی جمعیت های مورد بررسی گندم اینکورن در استان های غربی تنوع بیشتری در مقایسه با جمعیت های مربوط به استان های شمال غربی نشان دادند.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, ریز ماهواره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021324,
author = {شیری, مسعود and علی اشرف محرابی and شهریاری احمدی, فرج اله and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR.},
journal = {زیست شناسی کاربردی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-7901},
pages = {45--54},
numpages = {9},
keywords = {تنوع ژنتیکی- ریز ماهواره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR.
%A شیری, مسعود
%A علی اشرف محرابی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A باقری, عبدالرضا
%J زیست شناسی کاربردی
%@ 2251-7901
%D 2009

[Download]