پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2) , صفحات (891-896)

عنوان : ( اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در شش رقم گلرنگ )

نویسندگان: احمد نظامی , نغمه ناقدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش یخ زدگی بر روی برخی از فرایند های حیاتی گیاهان تأثیر گذاشته و سبب اختلال در رشد آنها می شود. در همین راستا به منظور بررسی اثر تنش یخ زدگی برنشت الکترولیت ها در گلرنگ ازمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی در 3 تکرار با استفاده از شش ژنوتیپ گلرنگ و شش دمای یخ ( IL- زرقان 279 و لاین 295 و یک رقم بهاره- پاییزه به نام 111 ، k.w.3، k.w.6، k.w. ( شامل پنج رقم پاییزه به نام های 16 5 برگی در شرایط - 16 - و 20 - درجه سانتی گراد) در دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. گیاهان تا مرحله 7 ، -12، -8، - زدگی (صفر، 4 آب و هوای طبیعی پاییز در داخل گلدان رشد یافته و با سرما خو گرفتند و سپس برای اعمال دماهای آزمایش به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. میزان بر (LT پایداری غشاء سیتوپلاسمی ژنوتیپ ها با استفاده از نشت الکترولیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس دمای کشنده برای 50 درصد نمونه ه ا ( 50 ارقام مورد بررسی معن یدار LT اساس درصد نشت الکترولیت ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که اثرات دمای یخ زدگی و ژنوتیپ بر میزان نشت مواد و 50 بود. کاهش دما به کمتر از 4- درجه سانتیگراد سبب افزایش میزان نشت الکترولیت ها در کلیه ارقام مورد بررسی گردید. لاین 295 بیشترین (P< 0/05) مشاهده شد. شیب درصد نشت الکترولی تها در مقابل دمای یخ k.w. درصد نشت الکترولیت ها را داشت، در صورتی که کمترین درصد نشت در رقم 6 زدگی در لاین 295 و زرقان 279 بیشتر از سایر ارقام بود و درصد نشت در دمای 12 - درجه سانتی گراد به حداکثر رسید، در حالی که سایر ارقام در دمای و k.w. نیز بیشترین و کمترین تحمل به یخ زدگی را به ترتیب لاین 6 LT -16 درجه سانتی گراد حداکثر درصد نشت را داشتند. از نظر شاخص 50 مشاهده شد که بیانگر امکان استفاده از این (r = همبستگی بسیار معنی داری (** 76 LT زرقان 279 داشتند. بین درصد نشت الکترولیت ها و 50 شاخص در ارزیابی خسارت تنش یخ زدگی در گلرنگ می باشد.

کلمات کلیدی

, یخ زدگی, نشت الکترولیت ها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021338,
author = {نظامی, احمد and ناقدی نیا, نغمه},
title = {اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در شش رقم گلرنگ},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {6},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {891--896},
numpages = {5},
keywords = {یخ زدگی، نشت الکترولیت ها، گلرنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در شش رقم گلرنگ
%A نظامی, احمد
%A ناقدی نیا, نغمه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2011

[Download]