جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (22), شماره (2), سال (2011-4) , صفحات (23-40)

عنوان : ( شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر )

نویسندگان: غلامرضا جانباز قبادی , عباس مفیدی , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی الگوهای همدیدی حاکم در زمان وقوع بارش های شدید زمستانه در منطقه خزری، با استفاده از داده های بارش 8 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر، روزهای بارش شدید زمستانه برای یکدوره 10 ساله(2003-1994)استخراج گردید. سپس جهت تعیین الگوی همدیدی بارش ها، داده های شبکه بندی شده فشار، نم ویژه، سرعت قائم، مؤلفه باد مداری(u) و باد نصف النهاری(v) برای ترازهای متفاوت و در حدفاصل های زمانی6 ساعته برای تعداد 21 دوره بارشی زمستانه از NCEP/NCAR تهیه شد و پس از تولید نقشه و پردازش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آنست که بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر نتیجه استقرار سه الگوی پرفشار، زوجی و کم فشار بر روی منطقه خزری بوده و در تمامی الگوها گردش واچرخندی همراه با بادهای شمالی در ترازهای زیرین جو بر دریای خزر تسلط دارد. نتایج نشان داد که بواسطه تسلط نزول شدید هوا بر نیمه شمالی و صعود شدید کم ضخامت در بخش جنوبی دریای خزر، یک رابطه الاکلنگی بین نیمه شمالی و بخش جنوبی دریای خزر در تمام روزهای بارشی مربوط به الگوی پرفشار وجود دارد. یافته ها همچنین بیانگر آنست که بر خلاف الگوی پرفشار در الگوی زوجی گردش واچرخندی در نیمه ی جنوبی دریا و در ترازهای زیرین جو به حداکثر میزان خود می رسد. شدیدترین بارش های زمستانه مربوط به این الگو بوده و وزش بادهای شمالی در این الگو در مقایسه با الگوی پرفشار از شدت بیشتری برخوردار می باشد. در الگوی کم فشار منطقه خزری بواسطه قرارگیری در منطقه همگرایی جلوی یک چرخند، در حدفاصل جنوب دریای خزر تا رشته کوه های البرز در ترازهای میانی وردسپهر بیشینه ی صعود هوا را تجربه می کند. در این الگو در نتیجه همگرایی جریانات مرطوب جنوبی و شمالی در سواحل جنوبی دریای خزر برخلاف دو الگوی پرفشار و زوجی تنها دریای خزر منبع تأمین رطوبت بارش ها نبوده و دریاهای دوردست جنوبی نیز منابع رطوبتی بارش های شدید سواحل خزری می باشند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: بارش های خزری, الگوهای همدیدی, پرفشارهای دینامیک, تاوایی منفی, باد شمالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021345,
author = {غلامرضا جانباز قبادی and مفیدی, عباس and زرین, آذر},
title = {شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-5362},
pages = {23--40},
numpages = {17},
keywords = {واژگان کلیدی: بارش های خزری، الگوهای همدیدی، پرفشارهای دینامیک، تاوایی منفی، باد شمالی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر
%A غلامرضا جانباز قبادی
%A مفیدی, عباس
%A زرین, آذر
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
%@ 2008-5362
%D 2011

[Download]