دانش کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2008-7) , صفحات (129-141)

عنوان : ( اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر )

نویسندگان: امیرحسین علیزاده قمصری , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات فیتاز میکروبی و سطوح کلسیم جیره بر شاخصهای تولیدی، درصد خاکستر استخوان و برخی از فاکتورهای خونی، آزمایشی با ۳۶۰ قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه تجاری آربور ایکرز پلاس انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل ۳ × ۲ با ۵ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی (جایگاه بستری) انجام گرفت. جوجه ها با دو سطح کلسیم (به میزان توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا و ۸۰ درصد میزان توصیه شده) و سه سطح آنزیم فیتاز (صفر، ۳۰۰ و ۶۰۰ واحد در هر کیلوگرم جیره) از ۷ تا ۴۲ روزگی تغذیه شدند. جیره های مورد آزمایش از نظر مقدار انرژی قابل سوخت و ساز، پروتئین خام و سایر مواد مغذی به جز کلسیم و فسفر کل، یکسان بودند. در طول آزمایش میزان خوراک مصرفی، وزن بدن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی به صورت گروهی و به طور هفتگی اندازه گیری شد. درصد خاکستر استخوان درشت نی و فاکتورهای خونی در سن ۲۸ روزگی مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین میزان تلفات در طول آزمایش به طور روزانه ثبت شد. کاهش سطح کلسیم جیره بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، غلظت کلسیم سرم و درصد خاکستر استخوان درشت نی تاثیر معنی داری نداشت. کاهش میزان کلسیم جیره، غلظت فسفر سرم را به طور معنی داری کاهش و فعالیت آنزیم آلکالین مکمل فیتاز باعث بهبود معنی دار وزن بدن، افزایش وزن روزانه فسفاتاز سرم را به صورت معنی داری افزایش داد فیتاز میکروبی فعالیت ، ضریب تبدیل غذایی، درصد خاکستر استخوان درشت نی و غلظت فسفر سرم شد ( ۰۵ولی بر میانگین خوراک مصرفی اثر معنی داری نداشت. ،(p<۰/ آلکالین فسفاتاز سرم را به طور معنی داری کاهش داد ( ۰۵ بین اثرات ۳۰۰ و ۶۰۰ واحد فیتاز بر صفات تولیدی نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, آلکالین فسفاتاز, جوجه گوشتی, عملکرد, فیتاز میکروبی, کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021355,
author = {علیزاده قمصری, امیرحسین and حسن آبادی, احمد},
title = {اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2008},
volume = {18},
number = {2},
month = {July},
issn = {1680-242X},
pages = {129--141},
numpages = {12},
keywords = {آلکالین فسفاتاز، جوجه گوشتی، عملکرد، فیتاز میکروبی، کلسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر
%A علیزاده قمصری, امیرحسین
%A حسن آبادی, احمد
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2008

[Download]