علوم دامی ایران, دوره (40), شماره (4), سال (2010-8) , صفحات (31-41)

عنوان : ( مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی )

نویسندگان: مهدی کاظمی بن چناری , کامران رضایزدی , علی نیکخواه , حمید کهرام , مهدی دهقان بنادکی , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‎ای و سنتز نیتروژن میکروبی از 3 راس گاو شیری چند بار زایش کرده دارای فیستولای دائم شکمبه‎ای با وزن بدن 13±682 کیلوگرم و روزهای شیردهی 20±210 روز در قالب طرح چرخشی با سه دوره 21 روزه (14 روز اول آن به منظور دوره عادت‎دهی و 7 روز آخر به منظور جمع‎آوری نمونه‎ها) استفاده گردید. جیره‎های آزمایشی حاوی جیره پایه به همراه سه سطح متفاوت کازئینات سدیم به عنوان منبع پپتیدی (سطوح صفر، 50 و 100 گرم در روز به ترتیب به عنوان جیره‎های 1، 2 و 3) بودند. جیره پایه توسط نرم‎افزار CPM-Dairy متوازن گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت نیتروژن آمونیاکی و نیتروژن پپتیدی حدود 3 ساعت پس از مصرف خوراک به حداکثر رسید و اثر معنی‎داری بر روی این فراسنجه‎ها با مصرف کازئینات سدیم مشاهده شد (01/0P<). نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن پپتیدی تفاوت معنی‎داری را در اثر مصرف منبع پپتید نشان داد (58/0، 70/0 و 82/0 به ترتیب برای جیره‎های 1، 2 و 3) (05/0P<). میانگین pH مایع شکمبه و کل اسیدهای چرب فرار شکمبه‎ای در میان جیره‎ها تفاوت معنی‎داری نداشت. پروپیونات و بوتیرات مایع شکبمه نیز در بین جیره‎ها تفاوت معنی‎داری نداشتند. ولی استات تولید شده به طور معنی‎داری در جیره سوم بیشتر بود (01/0P<). قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام جیره پایه تحت تأثیر نیتروژ پپتیدی قرار نگرفت. ولی قابلیت هضم فیبر نامحلول در شوینده خنثی (05/0P<)، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (05/0P<) و بویژه قابلیت هضم همی سلولز (01/0P<) جیره پایه با مصرف کازئینات سدیم افزایش یافت. بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، اسیدهای چرب استریفه نشده و گلوکز خون گاوها تفاوت معنی‎داری را نشان نداده و فقط نیتروژن اوره‎ای خون گاوهای تغذیه شده با جیره‎های حاوی کازئینات سدیم افزایش یافت. مقدار ادرار تولیدی روزانه گاوهای آزمایشی با مصرف کازئینات سدیم افزایش پیدا کرد. همچنین دفع آلانتوئین، اسید اوریک و کراتینین در ادرار به طور معنی‎داری افزایش یافت. نیتروژن میکروبی روزانه تولید شده در شکمبه که بر اساس مشتقات پورینی ادرار محاسبه گردید، تفاوت معنی‎داری در بین جیره‎ها داشت (05/0P<). با توجه به نتایج این آزمایش، علیرغم اینکه افزایش نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن پپتیدی با مصرف کازئینات بیشتر باعث بهبود قابلیت هضم الیاف گردید، اما نیتروژن اوره‎ای خون نیز افزایش یافت. بنابراین با توجه به در نظر گرفتن همه صفات، نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن پپتیدی به میزان 70/0 برای گاوهای اواخر شیردهی قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, نیتروژن پپتیدی, نیتروژن میکروبی, فراسنجه‎های شکمبه‎ای, متابولیت‎های خون و گاوهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021360,
author = {مهدی کاظمی بن چناری and کامران رضایزدی and علی نیکخواه and حمید کهرام and مهدی دهقان بنادکی and امامی, محمدرضا},
title = {مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {40},
number = {4},
month = {August},
issn = {2008-4773},
pages = {31--41},
numpages = {10},
keywords = {نیتروژن پپتیدی، نیتروژن میکروبی، فراسنجه‎های شکمبه‎ای، متابولیت‎های خون و گاوهای شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی
%A مهدی کاظمی بن چناری
%A کامران رضایزدی
%A علی نیکخواه
%A حمید کهرام
%A مهدی دهقان بنادکی
%A امامی, محمدرضا
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2010

[Download]