جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (8), شماره (14), سال (2010-7) , صفحات (71-95)

عنوان : ( تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیتهای گوناگون و پیچیده انسان، در فضای جغرافیایی نیازمند بسترسازی شایسته به منظور حداکثر بهرهوری است. بر این اساس آمایش سرزمین، رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان را تنظیم میکند. آمایش سرزمین دارای ابعاد ارزشی، سیاسی، علمی، هنری و دفاعی- امنیتی است. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین، بعد دفاعی- امنیتی آن است. تاکنون در طرح های مختلف آمایش، دیدگاهها عمدتا بر امر توسعه تاکید داشته و به ملاحظات دفاعی امنیتی جهت دفاع سرزمینی و حفاظت از مراکز جمعیتی، تاسیسات و امکانات حساس و حیاتی توجه نشده است. رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایشی تابع متغیرهای متعددی است که باید در اینگونه طرح ها مورد توجه قرار گیرند. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی متوجه منطقه مورد نظر، راهکارهای و طرح های پدافند غیر عامل متناسب با نوع تهدیدات و شرائط خاص منطقه، مهمترین این متغیرها هستند. استان های مرزی کشور، دارای موقعیت، شرائط و ویژگیهای خاص بوده و تفاوت های سیاسی- فضایی با سایر استان های داخل کشور دارند، از اینرو در طرح های آمایش استان های مرزی، بایستی ملاحظات دفاعی- امنیتی متناسب با این ویژگی ها تدوین و اجرا شود. این مقاله تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهمیت و جایگاه ملاحظات دفاعی- امنیتی درطرح آمایش کلانشهر مشهدبپردازد. بر این اساس، ابتدا انواع تهدیدات تروریستی و مهمترین کانون های این نوع تهدیدات برای کلانشهر مشهد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس مهمترین مناطق مورد تهدید یا مناطق آسیب پذیر کلانشهر مشهد در قالب نقشه های مختلف مورد بررسی وتبیین قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, آمایش, ملاحظات دفاعی و امنیتی, تهدیدات تروریستی, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021361,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی},
title = {تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2010},
volume = {8},
number = {14},
month = {July},
issn = {2008-1391},
pages = {71--95},
numpages = {24},
keywords = {آمایش-ملاحظات دفاعی و امنیتی- تهدیدات تروریستی- کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2010

[Download]