روان شناسی بالینی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (47-59)

عنوان : ( اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی )

نویسندگان: مرضیه عباسی , حمیدطاهر نشاط دوست , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پزوهش به صورت نیمه تجربی و در مناطق 1و 2 و 6 از مناطق 12 گانه مشهد اجرا شد.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که درمان تعامل والد - کودک در کاهش شدت علایم اضطرابی بطور معناداری موثر است. در این پزوهش ملاکهای اضطراب پیش آزمون و پس آزمون شدند. نتایج می تواند برای مادران بسیار مفید و موثر باشد.

کلمات کلیدی

, درمان, تعامل والد- کودک, اختلال اضطراب جدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021371,
author = {مرضیه عباسی and حمیدطاهر نشاط دوست and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-501X},
pages = {47--59},
numpages = {12},
keywords = {درمان، تعامل والد- کودک، اختلال اضطراب جدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی
%A مرضیه عباسی
%A حمیدطاهر نشاط دوست
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2010

[Download]