تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (115-124)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD )

نویسندگان: منصوره کرمانی , سیدحسن مرعشی , فریدون ملتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تنوع ژنتیکی گونه سرو کوهی در طبقات ارتفاعی مختلف پارک ملی تندوره از ارتفاع 900 الی 2400 متر مورد بررسی قرار گرفت.در مطالعه حاضر تنوع ژنتیکی درون هر رویشگاه خیلی بیشتر از تنوع ژنتیکی بین رویشگاه ها بود و آنالیز ANOVA نیز معنی دار بودن این تفاوت را تأیید کرد

کلمات کلیدی

, سرو کوهی, نشانگر مولکولیRAPD, تنوع ژنتیکی, دندروگرام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021374,
author = {کرمانی, منصوره and مرعشی, سیدحسن and ملتی, فریدون},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2010},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-0891},
pages = {115--124},
numpages = {9},
keywords = {سرو کوهی، نشانگر مولکولیRAPD، تنوع ژنتیکی، دندروگرام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
%A کرمانی, منصوره
%A مرعشی, سیدحسن
%A ملتی, فریدون
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2010

[Download]