پژوهش های علوم دامی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-10) , صفحات (78-87)

عنوان : ( ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: علی حسین خانی , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی برخی شاخصهای متابولیکی و رفتاری در گاوهای درگیر با اسیدوز، آزمایشی با استفاده از 8 راس گاو اصیل هلشتاین در اوایل دوره شیردهی و با جیره های براساس جو انجام گرفت. چهار جیره متفاوت از لحاظ ویژگیهای 2 با دوسطح اندازه قطعات یونجه خشک (برشهای 5 و 20 میلیمتر) و دو سطح ماده خشک × فیزیکی در قالب طرح فاکتوریل 2 جیره ( بدون افزودن آب و با افزودن آب تا رسیدن به سطح 50 درصد ماده خشک) بصورت یک طرح چرخشی و جیره های شکمبه در دامنه pH کاملا مخلوط در اختیار گاوها قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد اگرچه اندازه گیری های نقطه ای 5) و نشان از عدم وجود اسیدوزشکمبه ای در گاوها داشت ولی سایر معیارهای اندازه گیری / سلامتی قرار داشته (بالاتر از 8 شده حاکی از وجود اسیدوز در گاوهای مورد آزمایش بود. این معیارها شامل پایین تر بودن بیکربنات خون در گاوهای آزمایشی ( 21 در مقابل 24 میلیگرم در دسی لیتر)، ذرات درشت ومواد هضم نشده درمدفوع (اندازه بحرانی ذرات 4 میلیمتر 1 میلیمتردر حیوانات سالم) ، مصرف اجزای درشتتر خوراک (انتخاب به نفع اجزای الک 19 / در این آزمایش در مقابل 18 میلیمتری در گاوهای مصرف کننده علوفه ریز) و نوسانات شدید خوراک مصرفی بود. در مقایسه با اندازه گیری های نقطه شکمبه، مشخصه های متابولیکی و رفتاری دام میتواند بطور موثری در تشخیص دامهای درگیر با اسیدوز مورد pH ای استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اسیدوز پی هاش شکمبه بیکربنات خون, اندازه ذرات مدفوع, نوسانات خوراک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021395,
author = {علی حسین خانی and ولی زاده, رضا and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-5125},
pages = {78--87},
numpages = {9},
keywords = {اسیدوز پی هاش شکمبه بیکربنات خون، اندازه ذرات مدفوع، نوسانات خوراک مصرفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین
%A علی حسین خانی
%A ولی زاده, رضا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2010

[Download]