پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2) , صفحات (1002-1011)

عنوان : ( آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت )

نویسندگان: محمد بنایان اول , میترا رحمتی , عسکر غنی , بنت الهدی قویدل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مقایسه شاخص های رشدی و مراحل فنولوژیکی رشد و نمو دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به سطوح مختلف تراکم کاشت، - آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 89 120 و 170 گیاه در متر مربع به عنوان فاکتور دوم مورد بررسی ، 1388 اجرا شد . دو رقم تربچه به عنوان فاکتور اول و 3 سطح تراکم کاشت شامل 85 قرار گرفت . مراحل فنولوژیکی و شاخص های رشدی شامل وزن تر و خشک، سطح برگ، سرعت نسبی رشد، سطح ویژه برگ، نسبت سطح برگ، سرعت آسیمیلاسیون خالص، عملکرد بخش خوراکی و نحوه تخصیص ماده خشک به برگها و ریشه در شرایط بهینه از زمان جوانه زنی تا شروع زرد شدن برگ ها اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج نشان داد که از نظر زمان مراحل فنولوژیکی جوانه زنی و 2 تا 4 برگی اختلاف معنی داری بین دو رقم مورد بررسی در تراکم های مختلف کاشت وجود نداشت ، اما از زمان شروع غده دهی به بعد، ارقام به تراکم های مختلف کاشت واکنش نشان دادند . با توجه به نتایج آنالیزهای رشد، با وجود اینکه رقم محلی شاخص و نسبت سطح برگ بالاتری داشت و طبیعتا نور بیشتری هم جذب کرد، اما اختصاص مواد فتوسنتزی در آن بر عکس رقم تجاری به سود برگهای گیاه و نه ریش ه خوراکی آن بود. عملکرد اقتصادی رقم تجاری تربچه به صورت معنی داری بالاتر از رقم محلی بود . افزایش تراکم کاشت تا 170 بوته در متر مربع باعث افزایش معنی دار سطح و شاخص سطح برگ، راندمان مصرف نور، وزن برگ ها و بیوماس کل شد اما بر وزن ریشه تربچه اثر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی

, آنالیز رشد, تراکم بوته, تربچه, راندمان مصرف نور, سرعت نسبی رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021396,
author = {بنایان اول, محمد and رحمتی, میترا and غنی, عسکر and قویدل, بنت الهدی},
title = {آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {1002--1011},
numpages = {9},
keywords = {آنالیز رشد، تراکم بوته، تربچه، راندمان مصرف نور، سرعت نسبی رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت
%A بنایان اول, محمد
%A رحمتی, میترا
%A غنی, عسکر
%A قویدل, بنت الهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]