اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (4), سال (2010-4) , صفحات (65-89)

عنوان : ( کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد )

نویسندگان: فرزانه صالحی رضاابادی , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , میترا ژاله رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر آب‌های زیرزمینی از نظریه بازی‌ها استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از الگوی SARIMA میزان بارندگی سال زراعی 1388-1387 برای دشت مورد مطالعه پیش‌بینی شد و به‌منظور تعیین ضریب برداشت بیش از حد، مقدار تغذیه به ذخایر آب‌های زیرزمینی با استفاده از مقادیر پیش‌بینی شده بارندگی تخمین زده شد. در مرحله بعد به‌منظور به‌دست آوردن ماتریس تاوان برای دوگروه هدف و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله، بازده برنامه‌ای محصولات زراعی عمده دشت تایباد با استفاده از مدل‌های سری زمانی ARIMA پیش‌بینی شد. بازده برنامه‌ای و ضرایب فنی محصولات در سال زراعی 1387-1386، با بهره‌گیری از اطلاعات 109 کشاورز منطقه مورد مطالعه که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به‌دست آمد. سپس با استفاده از چهار روش نظریه‌بازی شامل راه‌حل نامتقارن نش، راه‌حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه‌حل نامتقارن مساحت یکنواخت و راه‌حل نامتقارن زیان مساوی، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از درجه اهمیت یکسانی برخوردار می‌باشند، میزان برداشت بهینه برای سال‌ زراعی 1388-1387، 25/133 میلیون متر‌مکعب خواهد بود. در پایان پیشنهاد می‌شود از این روش در کلیه دشتها بر حسب میزان ریسکی بودن سطح آبهای زیرزمینی استفاده شود و الگوی کشت منطقه بر اساس نتایج این روش تعیین شود.

کلمات کلیدی

, منابع آب زیرزمینی, دشت تایباد, روش حل تعارض, ماتریس تاوان, مرز پارتو, میزان برداشت بهینه, نظریهی بازیها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021417,
author = {صالحی رضاابادی, فرزانه and دانشورکاخکی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر and ژاله رجبی, میترا},
title = {کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-5524},
pages = {65--89},
numpages = {24},
keywords = {منابع آب زیرزمینی، دشت تایباد، روش حل تعارض، ماتریس تاوان، مرز پارتو، میزان برداشت بهینه،نظریهی بازیها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد
%A صالحی رضاابادی, فرزانه
%A دانشورکاخکی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A ژاله رجبی, میترا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2010

[Download]