تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (91-106)

عنوان : ( مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران )

نویسندگان: فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , رویا محمد زاده , یداله آذرین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم یکی از مهم ترین غلات است و تلاش برای افزایش تولید و عرضه ی این محصول از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف برآورد الگوی واکنش عرضه ی گندم در 1362 و بررسی نقش انتظارات در - چارچوب انتظارات تطبیقی و عقلایی طی دوره ی زمانی 84 شکلگیری رفتار کشاورزان صورت پذیرفت . یافتههای مطالعه نشان میدهد الگوی واکنش عرضه مبتنی بر انتظارات عقلایی با تشکیل انتظارات قیمتی تطبیقی ، مناسبترین شکل برآورد الگوی واکنش عرضه گندم است . پس از سطح زیر کشت ، قیمتهای انتظاری و بذرهای اصلاح شده بیشترین تأثیر را در میزان عرضه ی گندم دارند. همچنین شرایط طبیعی مناسب از جمله بارندگی نقش بسزایی در افزایش تولید دارد.

کلمات کلیدی

, مدل واکنش عرضه , انتظارات تطب یقی , انتظارات عقلا یی , انتظارات ق یمت ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021420,
author = {حیات غیبی بلداجی, فاطمه and شاه نوشی فروشانی, ناصر and رویا محمد زاده and یداله آذرین فر},
title = {مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-6407},
pages = {91--106},
numpages = {15},
keywords = {مدل واکنش عرضه ، انتظارات تطب یقی ، انتظارات عقلا یی ، انتظارات ق یمت ی ، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A رویا محمد زاده
%A یداله آذرین فر
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2009

[Download]