تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (107-129)

عنوان : ( عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: الهام شکری , ناصر شاه نوشی فروشانی , رویا محمدزاده , یداله آذرین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تعیین 1356 انجام شد . - کشش سرمایه گذاری نسبت به عامل های موثر بر آن در دوره ی زمانی 1384 استفاده گردید . (ARDL) در این راستا از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده نتایج بیانگر آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت موجودی سرمایه در بخش کشاورزی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند ، اما متغیرهای ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و نرخ بهره ی واقعی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثری معنی دار نداشته و یافته های بررسی نشان داد که تاثیر سیاست های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از گذشت یک سال و چهار ماه قابل مشاهده است . همچنین نتایج بدست آمده از برآورد کشش ها در بلند مدت و کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به اعتبارات تخصیص یافته به بخش دارد

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری , کشاورزی , کشش , ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021421,
author = {شکری, الهام and شاه نوشی فروشانی, ناصر and رویا محمدزاده and یداله آذرین فر},
title = {عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-6407},
pages = {107--129},
numpages = {22},
keywords = {سرمایه گذاری ، کشاورزی ، کشش ، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران
%A شکری, الهام
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A رویا محمدزاده
%A یداله آذرین فر
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2009

[Download]