اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (18), شماره (70), سال (2010-8) , صفحات (142-154)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی )

نویسندگان: سمانه شاه حسین دستجردی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو می تواند ابزاری مناسب برای دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول باشد. از آنجا که براساس مبانی نظری، سیاستهای قیمتی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سطح زیرکشت است، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی چگونگی شکل گیری انتظارات قیمتی کشاورزان و دخالت آن در تصمی مگیری برای کشت محصول، تابع سطح زیرکشت جو براساس دو الگوی انتظارات قیمتی تطبیقی و انتظارات 83 بررسی و مقایسه شده است. براورد تابع سطح زیرکشت جو - عقلایی در دوره زمانی 1361 با فرض اینکه کشاورزان انتظارات خود را در چارچوب انتظارات تطبیقی تعدیل و بازبینی بمی کنند، نتایج سازگار و مقبولتری را ب ههمراه داشت. از آنجا که در چارچوب الگوی انتظارات تطبیقی، امکان واکنش کشاورزان به سیاستهای دولت وجود ندارد و در واقع نم یتوانند با رفتار خود، اثرگذاری این سیاستها را خنثی نمایند، لذا به نظر می رسد دولت می تواند با سیاستگذاریهای مناسب بر روند تولید این محصول تأثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, سطح زیرکشت جو, انتظارات قیمتی, انتظارات تطبیقی, انتظارات عقلایی, عوامل غیر قیمتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021422,
author = {شاه حسین دستجردی, سمانه and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2010},
volume = {18},
number = {70},
month = {August},
issn = {1022-4211},
pages = {142--154},
numpages = {12},
keywords = {سطح زیرکشت جو، انتظارات قیمتی، انتظارات تطبیقی، انتظارات عقلایی، عوامل غیر قیمتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2010

[Download]