دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2011-01-29

عنوان : ( مقایسه پیشبینی بارندگی ماهیانه بر اساس سری زمانی ARMA و توابع غیر خطی در ایستگاه باران‏سنجی ناهارخوران گرگان )

نویسندگان: معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی یکی از پارامترهای مهم در بین پارامترهای اقلیمی است که پیش‏بینی و شناسایی رفتار آن جهت مدیریت منابع آبی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. از این‌رو، در این تحقیق به منظور پیش‌بینی بارندگی، از دو روش سری زمانی ARMA و توابع تناوبی (Sin و Cos) استفاده شده است. به این منظور از داده‌های بارندگی ایستگاه ناهارخوران در استان گلستان با دوره آماری 26 ساله استفاده شد. سپس بعد از بررسی داده‏ها از نظر صحت و همگنی، دوره 62-1361 الی 81-1380 به عنوان داده آموزش و دوره 81-1380 الی 87-1386 به عنوان داده آزمون انتخاب گردید. برای تخمین مقدار بارندگی در زمان t از مقادیر بارندگی در زمان‌های قبل استفاده شد. نتایج نشان داد که توابع تناوبی نسبت به سری زمانی ARMA با دقت بالاتری مقادیر بارندگی را پیش‌بینی می‌کند.

کلمات کلیدی

, بارندگی, پیش‏بینی, ARMA, توابع تناوبی, ناهارخوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021436,
author = {معصومه عیوضی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {مقایسه پیشبینی بارندگی ماهیانه بر اساس سری زمانی ARMA و توابع غیر خطی در ایستگاه باران‏سنجی ناهارخوران گرگان},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بارندگی، پیش‏بینی، ARMA، توابع تناوبی، ناهارخوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پیشبینی بارندگی ماهیانه بر اساس سری زمانی ARMA و توابع غیر خطی در ایستگاه باران‏سنجی ناهارخوران گرگان
%A معصومه عیوضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
%D 2011

[Download]