اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2010-11-14

عنوان : ( پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها )

نویسندگان: پریوش طوفانی , ابوالفضل مساعدی , احمد فاخری فرد , امیراحمد دهقانی , موسی حسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش مهم ترین و موثرترین منبع تامین آب می باشد که برآورد و پیش بینی آن نه تنها در برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از منابع آب با اهمیت است، بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کند. با وجود روابط غیرخطی، عدم قطعیت و عدم صراحت زیاد و ویژگی های متغیر زمانی و مکانی در سیستم گردش آبی، هیچ یک از مد ل های آماری و مفهومی پیشنهاد شده به منظور الگوسازی دقیق بارش و رواناب نتوانسته اند به عنوان یک مدل برتر و توانا شناخته شوند. یکی از روش هایی که در سال های اخیر در زمینه هیدرولوژی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از موجک(Wavlet) به عنوان یکی از روش های نوین و بسیار موثر در زمینه آنالیز سیگنال ها و سری های زمانی است. در این روش سیگنال بارندگی با استفاده از موجک مادر منتخب تجزیه شده و داده های حاصل از تجزیه با معادلات مناسب برازش می یابد. مدل بدست آمده برای پیش بینی استفاده می شود. روش مذکور در مورد پیش بینی بارندگی ماهانه در ایستگاه زرینگل استان گلستان به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که همبستگی بالایی بین داده های مشاهداتی و محاسباتی وجود دارد و آزمون تست F هم در سطح %90 و بالاتر تفاوت معنی داری را نشان نداد.

کلمات کلیدی

, بارش, پیش بینی, سیگنال, تئوری موجک, ایستگاه زرینگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021437,
author = {پریوش طوفانی and مساعدی, ابوالفضل and احمد فاخری فرد and امیراحمد دهقانی and موسی حسام},
title = {پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها},
booktitle = {اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بارش، پیش بینی، سیگنال، تئوری موجک، ایستگاه زرینگل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها
%A پریوش طوفانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A احمد فاخری فرد
%A امیراحمد دهقانی
%A موسی حسام
%J اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2010

[Download]