اولین همایش ملی توسعه منابع آب , 2010-11-16

عنوان : ( پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی )

نویسندگان: پریوش طوفانی , ابوالفضل مساعدی , احمد فاخری فرد , امیراحمد دهقانی , موسی حسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش مهم ترین و موثرترین منبع تامین آب می باشد که برآورد و پیش بینی آن نه تنها در برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از منابع آب با اهمیت است، بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کند. با وجود روابط غیرخطی، عدم قطعیت و عدم صراحت زیاد و ویژگی های متغیر زمانی و مکانی در سیستم گردش آبی، هیچ یک از مد ل های آماری و مفهومی پیشنهاد شده به منظور الگوسازی دقیق بارش و رواناب نتوانسته اند به عنوان یک مدل برتر و توانا شناخته شوند. یکی از روش هایی که در سال های اخیر در زمینه هیدرولوژی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از موجک (Wavlet) به عنوان یکی از روش های نوین و بسیار موثر در زمینه آنالیز سیگنال ها و سری های زمانی است. در این روش سیگنال بارندگی با استفاده از موجک مادر منتخب تجزیه شده و داده های حاصل از تجزیه با معادلات مناسب برازش می یابد. مدل بدست آمده برای پیش بینی استفاده می شود. روش مذکور در مورد پیش بینی بارندگی ماهانه در ایستگاه زرینگل استان گلستان به کار گرفته شد و نتایج حاصل از آن با سری زمانی SARIMA مقایسه شد. نتایج نشان داد که تجزیه سیگنال با موجک همبستگی میان داده های مشاهداتی و محاسباتی را نسبت به روش های سری های زمانی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و پیش بینی سیگنال بارندگی با دقت بیشتری صورت می گیرد.

کلمات کلیدی

, بارش, پیش بینی, سیگنال, تئوری موجک, SARIMA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021438,
author = {پریوش طوفانی and مساعدی, ابوالفضل and احمد فاخری فرد and امیراحمد دهقانی and موسی حسام},
title = {پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه منابع آب},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بارش- پیش بینی- سیگنال- تئوری موجک- SARIMA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی
%A پریوش طوفانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A احمد فاخری فرد
%A امیراحمد دهقانی
%A موسی حسام
%J اولین همایش ملی توسعه منابع آب
%D 2010

[Download]