علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-4) , صفحات (265-275)

عنوان : ( بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید )

نویسندگان: محمد فارسی , پریسا طاهری , اسداله کردیانی ارخودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرایند کمپوست‌سازی برای قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید علاوه بر اینکه واکنش‌های شیمیایی ترکیبات پیچیده موجود در کاه و کلش را به ترکیبات ساده و قابل جذب برای قارچ خوراکی و میکروارگانیسم‌های گرمادوست تبدیل می‌کنند، میکروارگانیسم‌های گرمادوست معینی شامل آکتینومیست‌ها، قارچ‌های گرمادوست و باکتری‌های گرمادوست یک محیط انتخابی برای رشد میسلیوم قارچ تولید می‌نمایند. میکروارگانیسم‌های گرمادوست، ازت و مواد معدنی را در طی فرآیند کمپوست‌سازی در خود انباشته کرده و در نهایت بیوماس میکروبی آنها به عنوان منبع غذایی به مصرف قارچ دکمه‌ای خوراکی (Agaricus bisporus) می‌رسد. این پژوهش به منظور شناسایی قارچ‌های گرمادوست مؤثر در بهبود رشد میسلیوم این قارچ انجام شد. برای این منظور قارچ‌های گرمادوست از کمپوست جداسازی و توسط مارکرهای ITS1، ITS4 و S rDNA 8/5شناسایی شدند. سپس اثر آنها بر تسریع و تحریک رشد میسلیوم قارچ A. bisporus مورد بررسی قرار گرفت. قارچ های گرمادوست شناسایی شده، ایزوله‌های تیپ 2 Scytalidium thermophilum بودند. حضور این قارچها در محیط کشت باعث چند برابر شدن رشد میسلیوم A. bisporus شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که میسلیوم قارچ خوراکی از میسلیوم های قارچ .S. thermophilum تغذیه می‌کند. فراهم نمودن ترکیبات و شرایط محیطی کمپوست برای رشد بهینه این قارچ، به طور مؤثری باعث افزایش عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای خواهد شد.

کلمات کلیدی

, کمپوست‌سازی, بیوماس میکروبی, Agaricus bisporus , ITS1, ITS4, Scytalidium thermophilum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021471,
author = {فارسی, محمد and طاهری, پریسا and کردیانی ارخودی, اسداله},
title = {بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {265--275},
numpages = {10},
keywords = {کمپوست‌سازی، بیوماس میکروبی، Agaricus bisporus ، ITS1، ITS4، Scytalidium thermophilum},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید
%A فارسی, محمد
%A طاهری, پریسا
%A کردیانی ارخودی, اسداله
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]