فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (25-43)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حمید امانلو , مهدی زمانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ انجام شد

کلمات کلیدی

, ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر, ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ, ﻋﻤﻠﻜﺮد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021472,
author = {حسن آبادی, احمد and حمید امانلو and مهدی زمانیان},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ},
journal = {فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-0565},
pages = {25--43},
numpages = {18},
keywords = {ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر، ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ
%A حسن آبادی, احمد
%A حمید امانلو
%A مهدی زمانیان
%J فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی
%@ 2008-0565
%D 2007

[Download]