علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (4), سال (2006-1) , صفحات (181-189)

عنوان : ( تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , جواد پوررضا , داگلاس کورور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش هفت قطعه مرغ مادر گوشتی در سن60 هفتگی، سوند گردنی را از طریق جراحی دریافت کردند. از تزریق وریدی بیکربنات نشان دار به مدت دو دوره 30 ساعتی جداگانه (مطالعه اول و دوم) برای تعیین ابقای کربن نشان دار استفاده شد. دو ساعت پس از شروع تزریق وریدی بیکربنات، دفع دی اکسید کربن نشان دار تنفسی پرندگان به حالت ثابت رسید. در این حالت، میزان بازیافت و ابقای دی اکسید کربن نشان دار در مطالعه اول به ترتیب 09/91 و 91/8 درصد و در مطالعه دوم به ترتیب 55/87 و 45/12 درصد بود. به طور کلی میانگین بازیافت دی اکسید کربن نشان دار تنفسی در این آزمایش، 32/89 درصد و ابقای آن 68/10 درصد تعیین گردید. تخم‌گذاری و یا عدم تخم‌گذاری و دوره نوری آزمایش اثر معنی‌داری (P<0.05) بر ابقای دی اکسید کربن نشان دار نداشت. پرندگان پس از تغذیه در مقایسه با زمان عدم تغذیه، به طور معنی‌داری دی اکسید کربن نشان دار تنفسی کمتری دفع کردند. با توجه به نتایج این آزمایش، در صورت استفاده از اطلاعات تصحیح نشده برای کربن نشان دار باقی مانده در بدن در آزمایش‌های مربوط به تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه با روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، تخمین احتیاجات در مرغ‌های مادر گوشتی با 68/10 کاهش همراه خواهد بود.

کلمات کلیدی

, اکسیداسیون اسید آمینه شاخص, فاکتور ابقای بیکربنات, بیکربنات نشان دار, تزریق مداوم, مرغ مادر گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021475,
author = {حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and جواد پوررضا and داگلاس کورور},
title = {تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {181--189},
numpages = {8},
keywords = {اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، فاکتور ابقای بیکربنات، بیکربنات نشان دار، تزریق مداوم، مرغ مادر گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A جواد پوررضا
%A داگلاس کورور
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]