کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی , 2011-02-16

عنوان : ( ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , نسترن قره باغی , زهرا ملائی یزدان آبادعلیا , الهام بهپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه نوآوری، کارآفرینی و عملکرد توجه زیادی را در سازمان ها به خود جلب کرده و دریچه نوینی را به روی آن ها گشوده است. از دیگرسو، سازمان ها، پی برده اند که می توانند از طریق ارتقای ابعاد اخلاق کاری و معنویت در سازمان، زمینه نوآوری و کارآفرینی را فراهم آورند. معنویت در سازمان ها می تواند موجبات تحقق کارآفرینی سازمانی، بهبود بهره وری، ارتقاء شاخص های مالی و افزایش عملکرد را فراهم آورد. اخلاق کاری نیز، به انجام کار مناسب و درست در سازمان، ارزش معنوی مثبت می دهد و سبب رشد سازمانی و استفاده بهینه از فرصت ها در سازمان می شود. لذا هدف از این مقاله، بررسی کارآفرینی سازمانی به عنوان نقش واسط بر عملکرد سازمان می باشد. به طوری که معنویت و اخلاق کاری به عنوان عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی بررسی می شوند و کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه ای که عملکرد را بهبود می بخشد، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور در این بررسی سعی شده است مدلی مفهومی با نقش معنویت و اخلاق کاری به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی ارائه گردد. امید است این مدل بتواند راهنمایی جهت تحقیقات آتی بوده و به عنوان الگویی به منظور تقویت کارآفرینی و نوآوری سازمانی از طریق توجه به ابعاد معنویت و اخلاق کاری باشد، تا سازمان ها با بهره گیری از آن عملکرد خود را بهبود بخشند.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی سازمانی, اخلاق کاری, معنویت سازمانی, عملکرد سازمانی, نوآوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021476,
author = {رحیم نیا , فریبرز and قره باغی, نسترن and ملائی یزدان آبادعلیا, زهرا and بهپور, الهام},
title = {ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کارآفرینی سازمانی، اخلاق کاری، معنویت سازمانی، عملکرد سازمانی، نوآوری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A قره باغی, نسترن
%A ملائی یزدان آبادعلیا, زهرا
%A بهپور, الهام
%J کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
%D 2011

[Download]