تاریخ اسلام و ایران, دوره (20), شماره (6), سال (2010-8) , صفحات (81-105)

عنوان : ( عوامل مؤثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییان )

نویسندگان: جواد عباسی , حسن دهنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تشکیل الوس جغتای در ماوراءالنهر و سپس حکومت ایلخانان در ایران، مرحلة تازه ای از مناسبات خارجی در مرزهای شرقی ایران آغاز شد. این دو حکومت مغول بنا به ملاحظات و ضرورت هایی همواره در تعامل یا تقابل با یکدیگر بودند. در این میان، ایلخانان بیشتر می کوشیدند از در صلح و دوستی با الوس جغتای درآیند، اما اصرار الوس جغتای بر دشمنی با ایلخانان باعث بروز درگیری هایی میان دو حکومت شد. آنچه در این زمینه اهمیت بیشتری دارد، عواملی است که در نوع مناسبات آن ها تأثیرگذار بود. این عوامل متعدد بودند و مجموعه ای از مسائل منطقه ای و حتی بین المللی آن زمان را در بر می گرفتند؛ به همین دلیل، شناسایی و تحلیل مستندات آن ها می تواند به درک و تحلیل دقیق تر مناسبات این دو حکومت و بخشی از تاریخ روابط خارجی ایران کمک نماید. نوشتۀ حاضر به بررسی این مناسبات بر پایۀ عوامل تعیین کننده در آن می پردازد.

کلمات کلیدی

, ایلخانان, اُلُوس جغتای, خراسان, الوس اُگِتای, اردوی زرّین, خان بزرگ, ممالیک, نگودریان, آل کرت, قراختاییان کرمان, مناسبات خارجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021485,
author = {عباسی, جواد and دهنوی, حسن},
title = {عوامل مؤثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییان},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2010},
volume = {20},
number = {6},
month = {August},
issn = {2008-885X},
pages = {81--105},
numpages = {24},
keywords = {ایلخانان، اُلُوس جغتای، خراسان، الوس اُگِتای، اردوی زرّین، خان بزرگ، ممالیک، نگودریان، آل کرت، قراختاییان کرمان، مناسبات خارجی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییان
%A عباسی, جواد
%A دهنوی, حسن
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885X
%D 2010

[Download]