نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , 2008-12-23

عنوان : ( بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدمهدی خانی , سیدمحمد حسینی , احمد حسن آبادی , همایون فرهنگفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق بهمنظور بررسی اثرات مکملسازی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با آب یا خوراک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجههای گوشتی انجام شد. 200 قطعه جوجه گوشتی نر از 1 تا 42 روزگی به صورت تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی (T جیره پایه (کنترل)، 2 (T 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمارها شامل: 1 جیره پایه حاوی 1 درصد ال. (T 0 درصد ال. اسیدوفیلوس، 4 / جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی 5 (T 0/5 درصد ال. کازئی، 3 جیره پایه حاوی 1 درصد ال. اسیدوفیلوس بودند. نتایج حاصل از این تحقیق مشخصنمود که آب و خوراک مکمل (T کازئی و 5 شده با محیطهای کشت ال. کازئی و ال. اسیدوفیلوس، میتواند موجب بهبود افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی شود. همچنین نتیجه گرفته شد که افزودنیهای فوق بر وزن ران و سینه اثر دارند.

کلمات کلیدی

, ال. اسیدوفیلوس, ال. کازئی, سینه, ران, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021493,
author = {محمدمهدی خانی and سیدمحمد حسینی and حسن آبادی, احمد and همایون فرهنگفر},
title = {بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی},
booktitle = {نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ال. اسیدوفیلوس، ال. کازئی، سینه، ران، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی
%A محمدمهدی خانی
%A سیدمحمد حسینی
%A حسن آبادی, احمد
%A همایون فرهنگفر
%J نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان
%D 2008

[Download]