سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-08-23

عنوان : ( اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش، دو قطعه نیمچه مرغ مادر سویه راس در سن 17 هفتگی انتخاب، و در سیاهرگ گردن آن ها سوندگذاری شد. هر پرنده در روزهای مختلف آزمایش به صورت تصادفی یک سطح لیزین را از طریق جیره غذایی دریافت کرد. در شروع اندازه گیری 75 فنیل آلانین نشان دار از طریق سوند به پرنده تزریق شد. KBq/KgBW اکسیداسیون برای هر جیره مورد آزمایش، یک دز ابتدائی KBq.h-1.KgBW- متعاقبا فنیل آلانین نشان دار، به مدت 4 ساعت با سرعت 1 44 تزریق گردید و دی اکسید کربن نشان دار تنفسی اندازه گیری شد. نقطه شکست منحنی تولید دی اکسید کربن نشان دار حاصل از اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، به عنوان میزان احتیاج اسید 0 درصد جیره بدست / 0 و 458 / آمینه لیزین مورد استفاده قرار گرفت. احتیاج انفرادی اسید آمینه لیزین برای پرندگان 1و 2 به ترتیب 463 0 درصد جیره بود.

کلمات کلیدی

, لیزین, احتیاجات انفرادی, اکسیداسیون اسید آمینه شاخص, کربن نشان دار, نیمچه مرغ مادر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021497,
author = {حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لیزین، احتیاجات انفرادی، اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، کربن نشان دار، نیمچه مرغ مادر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]