چکاوک, دوره (15), شماره (3), سال (2006-9) , صفحات (89-97)

عنوان : ( بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , امیرحسین علیزاده قمصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان می پردازد.

کلمات کلیدی

, فیتات, فیتاز, قابلیت هضم پروتئین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021502,
author = {حسن آبادی, احمد and امیرحسین علیزاده قمصری},
title = {بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان},
journal = {چکاوک},
year = {2006},
volume = {15},
number = {3},
month = {September},
issn = {1028-9704},
pages = {89--97},
numpages = {8},
keywords = {فیتات، فیتاز، قابلیت هضم پروتئین، پرندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان
%A حسن آبادی, احمد
%A امیرحسین علیزاده قمصری
%J چکاوک
%@ 1028-9704
%D 2006

[Download]