بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (19-26)

عنوان : ( تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکی )

نویسندگان: سلماز رضوی دربار , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از بقایای گیاهی درسیستمهای کشاورزی پایدار به منظور حفظ حاصلخیزی خاک اهمیت زیادی دارد. کیفیت مواد آلی، غلظت دی- اکسیدکربن و میزان نیتروژن خاک از جمله عواملی هستند که بر تجزیه بقایای گیاهی تأثیر بسزایی دارند. در این مطالعه تأثیر دو سطح دی اکسیدکربن ، 360 و 700 پی پی ام و دو سطح کود نیتروژن صفر و 200 و کیلوگرم کود اوره در هکتار خاک در شش زمان صفر، 10،20، 40، 60 و 90 روز با دو تکرار با آرایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک اهکی( 32.66و 3.4درصد آهک، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . رطوبت نمونه های خاک 70 درصد ظرفبت زراعی در طول آزمایش ثابت نگه داشته شد. میزان تجزیه بقایای گیاهی به عنوان شاخص ماده آلی خاک انتخاب گردید . نتایج نشان داد که میزان تجزیه بقایای گیاهی در هر دو خاک آهکی و غیرآهکی با افزایش غلظت دیاکسیدکربن افزایش یافت. نتایج همچنین نشان داد افزایش میزان نیتروژن در خاک سبب افزایش میزان تجزیه بقایای گندم و یونجه گردید . در تمام تیمارها میزان تجزیه بقایای گندم و یونجه در خاک آهکی بیشتر از خاک غیرآهکی بود.

کلمات کلیدی

, غنی سازی دی اکسید کربن, کربنات کلسیم, کود نیتروژن, معدنی شدن بقایای گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021508,
author = {رضوی دربار, سلماز and لکزیان, امیر and حلاج نیا, اکرم and حق نیا, غلامحسین},
title = {تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {غنی سازی دی اکسید کربن، کربنات کلسیم، کود نیتروژن، معدنی شدن بقایای گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکی
%A رضوی دربار, سلماز
%A لکزیان, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%A حق نیا, غلامحسین
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2010

[Download]