بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (372-382)

عنوان : ( پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک )

نویسندگان: مریم السادات حسینی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزجانداران خاک از عوامل مهم چرخه عناصر غذایی و جریان انرژی در خاکاند که تا اندازه زیادی نسبت به تغییرهای محیط حساس میباشند. بنابراین از زیست توده میکروبی خاک میتوان به عنوان شاخصی برای بررسی اثرات تنشها بر خاک و ریزجانداران استفاده کرد. هدف از این مطالعه سوزاندن آن، کود نیتروژن و خاکورزی بر کربن زیست توده میکروبی و ،(Hordeum vulgare L.) ارزیابی تأثیر مدیریت مقدار پسماند گیاه جو وضعیت کربن آلی و نیتروژن کل در یک دوره 90 روزه بوده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح کاه و کلش جو ( 3 و 6 تن در هکتار)، دو سطح سوزاندن (نسوزاندن و سوزاندن)، دو سطح کود اوره (صفر و 125 کیلوگرم درهکتار) و دو سطح خاکورزی (بدون خاکورزی و با خاکورزی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد افزودن مقدار 6 تن در هکتار پسماند جو مقادیر کربن آلی، نیتروژن کل و کربن زیست توده میکروبی را نسبت به تیمار 3 تن در هکتار به طور معنی داری افزایش داد. در حالی که سوزاندن کاه و کلش به کاهش معنی دار همه پارامترها منجر گردید. انجام خاکورزی نیز موجب کاهش معنیدار کربن آلی و کربن زیست توده میکروبی شد اما بر نیتروژن کل خاک بیتأثیر بود. کود نیتروژن بر کربن زیست توده میکروبی هیچ تأثیری نداشت، در حالی که کاربرد اوره بر کربن آلی و نیتروژن کل خاک تأثیر مثبت و افزایشی داشت. این مطالعه نشان داد که شیوه بدون خاکورزی و همراه با حفظ پسماند گیاهی در سطح 6 تن در هکتار و روش بدون سوزاندن مؤثرترین نوع مدیریت در حفظ و افزایش مقادیر کربن آلی خاک، کربن زیست توده میکروبی و نیتروژن کل بودند.

کلمات کلیدی

, سوزاندن, خاکورزی, کود اوره, ریزجانداران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021509,
author = {حسینی, مریم السادات and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and امامی, حجت},
title = {پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7713},
pages = {372--382},
numpages = {10},
keywords = {سوزاندن، خاکورزی، کود اوره، ریزجانداران خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک
%A حسینی, مریم السادات
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A امامی, حجت
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]