پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (3), شماره (10), سال (2009-11) , صفحات (64-73)

عنوان : ( تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , محمد حسن فرخ زاده , محمد علی معموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه موضوع روش‌های تدریس، به چند دلیل یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در آموزش عالی می‌باشد و هرگونه مطالعه و پژوهش در این خصوص می تواند به روشن تر شدن موقعیت های مطلوب آموزشی کمک کند . اول ، دانشجو در سطح آموزش عالی با دانش آموز دوره های قبل متفاوت است . دوم ، هدف عمده آموزش عالی ارایه و انتقال دانش و مباحث مهم رشته های مدون علمی به دانشجویان است . سوم ، تعمیم صد درصد الگوها و روش های تدریسی که عمومأ برای سطوح قبل از آموزش عالی و در مدارس پیشنهاد شده است ، بدون انجام پژوهش های اثربخشی ، مطلوب نیست .. پژوهش حاضر به دنبال آن بود تا تأثیر الگوی تدریس پیش سازمان دهنده را که برای دروس نظری مناسب است ، با روش پژوهش شبه تجربی ( شامل گروه آزمایش و گروه کنترل و پیش آزمون و آزمون نهایی) مطالعه کند. از این الگو برای مطالعه میزان یادگیری درس شیمی عمومی در نمونه ای ( تعداد=36 نفر مرد) از دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی مشهد ( مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد) ، استفاده شد.در طبقه بندی الگوهای تدریس از دسته بندی بروس جویس و همکارانش در کتاب الگوهای تدریس (یعنی چهار خانواده اجتماعی، فردی، رفتاری و اطلاعات پردازی ) استفاده شد. نتایج پزوهش نشان داد که استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده افزایش معناداری در نمره درس شیمی عمومی در گروه آزمایش تأثیر معنادار ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, الگوی تدریس, پیش سازمان دهنده, میزان یادگیری دانشجویان, شیمی عمومی, آموزش علمی کاربردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021513,
author = {جعفری ثانی, حسین and محمد حسن فرخ زاده and محمد علی معموری},
title = {تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی},
journal = {پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {10},
month = {November},
issn = {1735-6652},
pages = {64--73},
numpages = {9},
keywords = {الگوی تدریس- پیش سازمان دهنده- میزان یادگیری دانشجویان- شیمی عمومی- آموزش علمی کاربردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی
%A جعفری ثانی, حسین
%A محمد حسن فرخ زاده
%A محمد علی معموری
%J پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
%@ 1735-6652
%D 2009

[Download]