اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (18), شماره (71), سال (2010-10) , صفحات (121-140)

عنوان : ( بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , نرجس خواجه روشنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در ایران، یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های حال و آینده به شمار میرود. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزیت نسبی هر یک از مناطق کشور در تولید پاره ای از محصولات کشاورزی، انتخاب محصولاتی با بیشترین مزیت نسبی با توجه ویژه به نهاده کمیاب (آب) مسئله ای مهم و درخور توجه می باشد. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان خراسان رضوی و هر یک از شهرستانهای آن، با توجه ویژه به نهاده آب خواهدبود. بدین منظور در مطالعه حاضر، از سه شاخص مزیت نسبی DRC،SCB وNSP، استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزی در سال زراعی 1382-83، طرح انجام شده با عنوان \\\\\\\"بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان \\\\\\\"، اطلاعات سازمان آب منطقه ای، پایگاههای اینترنتی FAO و COMTRADE استخراج گردید. بر این اساس، اولویت بندی هایی به صورت شهرستانی و محصولی انجام گرفت که نتایج مربوط به استان، بر مبنای دو شاخصDRC وSCB، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات دیم و بر اساس شاخص NSP، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات آبی نشان داد.

کلمات کلیدی

, محصولات زراعی, نهاده آب, شاخص های مزیت نسبی, خراسان رض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021529,
author = {دانشورکاخکی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر and خواجه روشنایی, نرجس},
title = {بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2010},
volume = {18},
number = {71},
month = {October},
issn = {1022-4211},
pages = {121--140},
numpages = {19},
keywords = {محصولات زراعی، نهاده آب، شاخص های مزیت نسبی، خراسان رض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب
%A دانشورکاخکی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A خواجه روشنایی, نرجس
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2010

[Download]