رفاه اجتماعی, دوره (10), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (367-387)

عنوان : ( پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نان )

نویسندگان: آرش دوراندیش , سیدصفدر حسینی , افسانه نیکوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی سیاستهای کشاورزی یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصاد کشاورزی است. اقتصاددانان سیاستها را بر اساس رفاه یا زیان اجتماعی که ایجاد می‌کنند مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای حذف یارانه گندم و نان بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات و بررسی اثر حذف یارانه‌ها بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینه‌های خوراکی دهک‌های مختلف درآمدی کشور است. در این مطالعه از رهیافت کمینه‌سازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده شده است. نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان می‌دهد که دولت با به‌کارگیری همزمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرف‌کنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیشتری از مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است. نتایج حاصل از بهینه‌سازی سیاستهای دولت در بازار گندم، هزینه‌های دولت و زیان اجتماعی را به طور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که مصرف‌سرانه و سهم هزینه نان در هزینه‌های خوراکی خانوار پس از اتخاذ سطح بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشمگیری می‌کند و اثر اتخاذ سطح بهینه سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینه‌های مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالای درآمدی است.

کلمات کلیدی

, fبوت استراژ, زیان اجتماعی, قیمت تضمینی, قیمت یارانه‌ای, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021541,
author = {دوراندیش, آرش and سیدصفدر حسینی and افسانه نیکوکار},
title = {پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نان},
journal = {رفاه اجتماعی},
year = {2010},
volume = {10},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-8191},
pages = {367--387},
numpages = {20},
keywords = {fبوت استراژ- زیان اجتماعی- قیمت تضمینی- قیمت یارانه‌ای- گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نان
%A دوراندیش, آرش
%A سیدصفدر حسینی
%A افسانه نیکوکار
%J رفاه اجتماعی
%@ 1735-8191
%D 2010

[Download]