دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (34), شماره (4), سال (2011-4) , صفحات (291-298)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی )

نویسندگان: فاطمه رستم خانی , جعفر قره چاهی , سیدمجتبی زبرجد , حبیب اسماعیلی , مهران بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: مواد بهسازی بافت جهت ترمیم بافت های نرم تحریک شده زیر دست دندان قدیمی یا با تطابق بد به کار می روند و یا به عنوان یک وسیله تشخیصی به منظور ارزیابی قدرت تحمل بیمار نسبت به الگوی اکلوزال جدید یا ارتفاع عمودی جدید اکلوزال استفاده می شوند. هدف از این مطالعه بررسی استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی در سه ماده بهسازی بافت رایج در ایران به نام های آکروسافت، سافت لاینر و ویسکوژل بود. مواد و روش ها\":در این مطالعه تجربی، آزمایش های سختی، استرین الاستیک و استرین دائمی جهت بررسی خواص فیزیکی 3 ماده بهسازی بافت رایج در ایران به نام های آکروسافت، سافت لاینر و ویسکوژل انجام شد. تمام نمونه ها طبق دستور کارخانه سازنده و دقیقا با همان نسبت پودر به مایع مخلوط شدند و از هر کدام از مواد بهسازی بافت 28 نمونه به روش مزبور تهیه گردید جهت شبیه سازی با شرایط داخل دهان به مدت 24 ساعت در بزاق مصنوعی در دمای اتاق قرار داده شدند. 14 نمونه از هر یک از مواد بهسازی بافت توسط دستگاه دورامتر شور آ تحت آزمایش قرار گرفت آزمون های کروسکال –والیس و من –ویتنی جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. استرین الا ستیک و پلاستیک در 14 نمونه دیگر از هر گروه توسط دستگاه zwick پس از 24 ساعت نگهداری در دمای اتاق و بزاق مصنوعی اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های کروسکال –والیس و من – ویتنی جهت تجزیه و تحلیل شدند یافته ها :استرین دائمی در سه گروه تفاوت آماری معنا داری نداشت (p= 0.463 ) در حالی که استرین برگشت پذیر و سختی شور آ در 3 گروه تفاوت آماری معنی داری داشت (به ترتیب p=0.007 و p<0.001 . (مقایسه دو به دوی گروه ها با توجه به اصلاح بن-فرنی و آزمون من-ویتی نشان داد، سختی شور آ تفاوت آماری معنی داری داشت. به جز دو گروه سافت لاینر و ویسکوژل که تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: سختی شور آ در نمونه های تهیه شده از ویسکوژل به طور معنی داری از نمونه های تهیه شده از آکروسافت و سافت لاینر کمتر، ولی استرین برگشت پذیر آن بیشتر بود و لذا از نظر کاربرد کلینیکی ویسکوژل برتر است.

کلمات کلیدی

, استرین برگشت پذیر, استرین دائمی و سختی, مواد بهسازی بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021560,
author = {فاطمه رستم خانی and جعفر قره چاهی and زبرجد, سیدمجتبی and حبیب اسماعیلی and مهران بهرامی},
title = {بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2011},
volume = {34},
number = {4},
month = {April},
issn = {1560-9286},
pages = {291--298},
numpages = {7},
keywords = {استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی، مواد بهسازی بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی
%A فاطمه رستم خانی
%A جعفر قره چاهی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A حبیب اسماعیلی
%A مهران بهرامی
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2011

[Download]