پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (8), سال (2011-3) , صفحات (767-771)

عنوان : ( اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) )

نویسندگان: فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی اثر کود کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه، آزمایشی شامل 3 سطح صفر ، 15و30 تن در هکتار کود کمپوست زباله شهری(C0، C15و C30) و 3 سطح صفر ، 15و30 تن در هکتار لجن فاضلاب (S0، S15 و S30) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر کود کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب و اثر متقابل آنها تأثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول ، تعداد دانه در بوته، وزن دانه دربوته، زیست توده گیاه و وزن هزار دانه داشت. با افزایش مقدار لجن فاضلاب از 15 به 30 تن در هکتار کلیه صفات مورد مطالعه افزایش داشت. ولی با افزایش مقدار کمپوست از 15 به 30 تن در هکتار ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول ، تعداد دانه در بوته، وزن دانه دربوته، زیست توده گیاه و وزن هزار دانه کاهش یافت. تمامی صفات مورد مطالعه در اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی به جزء تیماری که شامل 30 تن در هکتار کود کمپوست زباله شهری و صفر تن در هکتار لجن فاضلاب بود (C30S0) نسبت به شاهد افزایش یافت. که درمجموع می توان نتیجه گرفت که، مقادیر بالای کود کمپوست زباله شهری باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه دارویی سیاهدانه شد.

کلمات کلیدی

, سیاهدانه, کمپوست زباله شهری, لجن فاضلاب, عملکرد و اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021564,
author = {اکبرنژاد, فاطمه and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {8},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {767--771},
numpages = {4},
keywords = {سیاهدانه، کمپوست زباله شهری، لجن فاضلاب، عملکرد و اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)
%A اکبرنژاد, فاطمه
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]